En nylig publisert analyse viser at de nordiske landene ligger godt an, og trekker frem Agder Energi-selskapet NODES som et forslag til løsning.

– Det må en holdningsendring til, men vi er på god vei. NODES representerer en helt ny tilnærming til måten å bruke strømnettet på, og har gjennom flere pilotprosjekter rundt i Europa synliggjort verdien av fleksibilitet. Da er det ekstra hyggelig å bli lagt merke til, og dette er en viktig og motiverende anerkjennelse for NODES, forklarer Rune Hogga, som leder Agder Energis satsinger innenfor fleksibilitet.

Gjennom analysen Energy Transition Readiness Index 2021 (ETRI) har Renewable Energy Association (REA) analysert 12 europeiske energimarkeder for å se om de er klare for omlegging til et nullutslippssamfunn (net- Zero). Analysen viser stort sprik mellom de nordiske landene og de store EU-landene Frankrike og Tyskland. REA-sjefen sier at at det haster å utvikle og prioritere fleksibilitetsmarkeder, og under lanseringen ble NODES trukket frem som en løsning.

Ny markedsplass

Rune Hogga Foto: Agder Energi
– Norge har alltid vært langt fremme på elektrifisering. Det gir oss et stort fortrinn i omleggingen som nå er i ferd med å skje. Det å sørge for balanse og stabilitet i et kraftsystem som stadig blir mer dynamisk og væravhengig, er en forutsetning for det grønne skiftet. Her kan NODES spille en nøkkelrolle, forklarer Hogga.

NODES er en åpen markedsplass er nettselskap på ulik nivå og forbrukere kan handle fleksibilitet som en måte å optimalisere kraftsystemet. Ifølge NHO-rapporten Grønne elektriske verdikjeder har Norge særdeles gode forutsetninger for å skape verdi gjennom eksportering av slike teknologiske løsninger.

– Vi registrerer at markedene nå etterspør teknologi som gjør det mulig å utnytte den fleksibiliteten som ligger i å tilpasse både forbruk og energiproduksjon. Jeg er overbevist om at det vil skjer mye de neste årene, sier Hogga.

NODES har allerede vist handel med fleksibilitet i praksis. I UK-prosjektet «InfraFlex», har det blant annet blitt handlet over 800 MWh med fleksibilitet.

Enfo – Teknologileverandør til prisvinnende prosjektet

På Smartgridkonferansen i september ble Statnett tildelt Innovasjonsprisen for sine pilotprosjekter eFlex og iFlex. Agder Energi-selskapet Enfo deltar i begge prosjektene med teknologiske løsninger.

– Det å ha et godt teknologisk fundament blir viktig for å kunne optimalisere kraftsystemet. Det å raskt kunne redusere forbruket sitt vil, i tillegg til å stabilisere nettet, kunne jo store kostnadsbesparelser for kundene. Her leverer Enfo en løsning som er direkte tilkoblet NODES og alle de eksisterende markedene i dag, forklarer Hogga.

NorFlex

Agder Energi forfølger utviklingen av energisystemet gjennom sitt NorFlex-prosjekt. Sammen med Glitre, Statnett og Nodes har prosjektet fått støtte fra Enova til å utforske ny teknologi som kan legge til rette for økt fleksibilitet.

Så langt i år har det blitt handlet over 100 MWh over Nodes-plattformen, og prosjektet forbereder seg nå på en vinter med potensielt stort behov for fleksibilitet i strømnettet.