Vigdis Ormevik (VO), CFO i Tinfos AS og Ken-André Johansen (KAJ), økonomisjef i Salten Kraftsamband har til sammen mer enn 40 års erfaring som økonomiledere.

Begge har nylig tatt i bruk økonomisystemet Xledger for å effektivisere både egen hverdag og virksomheten for øvrig. Fellesnevneren for begge er at den teknologiske utviklingen har forandret bransjen deres og økonomifaget, og hverdagen preges av nye, flere og mer skjerpede krav – fra eksternt hold, og i form av nye forventninger fra de ulike delene av konsernet.

Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å investere i nytt økonomisystem?

KAJ: Vi så på mange skybaserte løsninger. Vi skulle ha et system som var framtidsrettet og kostnadseffektivt sammenlignet med system på egne servere som ofte koster mye å drifte. Vi gjorde mange vurderinger, og da særlig knyttet opp mot beredskapsforskriften, som vi er underlagt. Av de systemene vi vurderte, var det faktisk kun Xledger som tilfredsstilte kravene.

VO: Virksomheten i Tinfoskonsernet krever tett oppfølging av fremdrift, kvalitet og kostnader, knyttet til både løpende drift og utviklings-/utbyggingsprosjekter i inn- og utland. Konsernstrukturen endres stadig gjennom etablering av nye virksomheter og salg av selskaper. Da er det viktig at vi har gode rapporteringsmuligheter i økonomisystemet for å raskt og enkelt kunne hente ut mest mulig sanntidsdata som grunnlag for å utarbeide langsiktige økonomiske prognoser.

Hvordan påvirkes dere av teknologi?

KAJ: Kan vi redusere kostnader og frigjøre tid, så gjør vi jo det. Analyse og innsikt blir viktig. Det stilles større krav til analytiske evner innenfor regnskap og økonomifunksjonen når man automatiserer rutinepregede arbeidsoppgaver til fordel for analyse og regnskapsrådgivning.

VO: Ny teknologi innebærer muligheter for forenkling og automatisering av arbeidsprosesser, og kan fjerne en del manuelle, rutinepregede oppgaver. Vi ønsker å utnytte dette for å frigjøre ressurser til andre prioriterte oppgaver, som analyser av datagrunnlag for videre forretningsutvikling, langsiktig økonomisk planlegging og bedre oppfølging og kostnadskontroll i prosjekter.

Dette er et utdrag av et lengre intervju. Les hele her.