Navn:
Heikki Eidsvoll Holmås
Stilling: Chief Sustainability Officer
Arbeidsgiver: Multiconsult
Aktuell: Akkurat ansatt som bærekraftansvarlig i Multiconsult.

– Hvordan vil du balansere hensynet mellom klima og miljø i din nye jobb?
– Det er bærekraftsmål for både klima, fornybar energi og naturmangfold som vi i Multiconsult bidrar til å nå, både gjennom egen drift, i det enkelte prosjekt og gjennom å gi innspill til myndighetene der vi mener innsatsen eller kravene bør forsterkes. Det er helt nødvendig å både kutte klimagassutslippene til null så fort som mulig og å ta vare på naturmangfoldet, og jeg har et sterkt engasjement for begge deler.

Det er helt nødvendig å både kutte klimagassutslippene til null så fort som mulig.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?

– I den første bølgen var det utrygghet for fremtidsutsiktene og noen som ble permittert, med de konsekvenser det har for den enkeltes økonomi og for arbeidsfellesskapet. Heldigvis er ingen permitterte i dag - fordi vi klarte å løfte oss i fellesskap og i tett dialog med våre kunder. Mange medarbeidere i Multiconsult har arbeidet hjemmefra under koronaperioden og ikke vært på kontoret på måneds. Folk savner å treffe hverandre. Heldigvis rykker den dagen nærmere og nærmere nå som vaksinen rulles ut.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Svaret er ja på mengde oppmerksomhet, men debatten om energifremtiden fremstår svært sprikende. Dels skyldes dette at det mangler en overordnet plan for hvordan Norge skal nå sine mål om å både omstilles til et nullutslippssamfunn, hvilke behov for ny fornybar energi dette krever, avveid mot naturhensyn. Dels skyldes det at ulike aktører i energibransjen har ulike økonomiske interesser. Industrien har for eksempel lagt frem et behov på 65 TWh for å både ha vekst og omstilles til nullutslipp. Kraftbransjen vegrer seg derimot for å sette slike mål og samtidig finnes det ingen svar fra myndigheten på om behovet er rimelig eller hvordan en slik kraftmengde skal skaffes til veie.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Gjennom store mengder fornybar energi, fossilbaserte energibærere som fremstilles ved bruk av karbonfangst og lagring og kontinuerlig energieffektivisering.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg er helhjertet for. Elektrifiseringen er godt i gang og hastigheten må opp om vi skal bidra til å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Her ligger det store muligheter for å eksportere både erfaringer, politikk og tekniske løsninger til resten av verden.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Ganske. Vi har strømstyring på ovnene hjemme, og vi kikker hele tiden etter enøk-muligheter i sameiet jeg bor i.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg er for både til lands og til havs. Jeg tror at når Stortinget har vedtatt at det skal legges til rette for sterkere lokal forankring, strengere miljøkrav og for at det skal ligge mer penger igjen i vindkraftkommunene, så vil det igjen bygges ut mer vindkraft på land i Norge. Landbasert vind er tross alt den billigste nye kraften, og folk ønsker både billig kraft til egen husholdning og til industrien. I tillegg må det sikres langsiktighet for utrulling av havvind, og myndighetene må finne ut hva de vil med kraften. Jeg tror stadig flere vil se at mer av den kommer til å trenges også til elektrifiseringen av Norge.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Ja! Når vi klarer å regne det hjem i sameiet jeg bor i. Det er imidlertid en bygård fra 1898, så jeg er spent på hvordan kommunen vil stille seg.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jobber i Multiconsult. I tillegg gir jeg ut boken «Kloden brenner - Hva må gjøres?» som lanseres 25. mars, og som foreslår virkemidler for å kutte norske CO2-utslipp ned mot null i 2030.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er et godt spørsmål. Alle prognoser tilsier høyere priser, men det er verdt å merke seg at sluttbrukerprisene for kraft i Norge var klart lavere i kvoteperioden 2013-2020 enn i perioden 2008-2012.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Min personlige overbevisning er at det ville være best å la være. Verden har allerede funnet mer enn nok olje, kull og gass. Det ville være bedre for fremtiden om milliardene som går til oljeleting investeres i fornybar energi.

Verden har allerede funnet mer enn nok olje, kull og gass. Det ville være bedre for fremtiden om milliardene som går til oljeleting investeres i fornybar energi.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg er utrolig glad for at regjering og Storting endte opp med å investere i verdens første fullskala fangstanlegg i industrien og for verdens første lager åpent for alle som vil bruke det. Jeg har jobbet for karbonfangst og lagring siden 2005. Nå gjelder det at myndighetene gir gass og pålegger karbonfangst for stadig flere anlegg, som «best available technology». Da kutter vi utslipp og får gevinster av industriutviklingen her i Norge.

Nå gjelder det at myndighetene gir gass og pålegger karbonfangst for stadig flere anlegg, som «best available technology».

– Har du flyskam?
– Nei. Jeg er generelt dårlig på skam, men jeg velger som oftest tog fremfor fly fordi jeg vet at hvert tonn teller for klima. Men jeg mener det er bra med litt mer flyskam. Det får oss til å jobbe med alternativer, som høyhastighetstog, nullutslippsdrivstoff og nullutslippsfly. Gjennom koronapandemien har vi jo også erfart at vi på mange områder kan samarbeide vel så effektivt via digitale plattformer, sammenliknet med det å fly for å møtes. Vi har gjort interne undersøkelser i Multiconsult som viser at medarbeidere ønsker å reise mindre i fremtiden. Dette må vi ta med oss når situasjonen normaliserer seg.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Da skal jeg være så skamløs at jeg anbefaler min egen bok «Kloden brenner - Hva må gjøres?». Også Dag O Hessens bok som han vant Brageprisen for, «Verden på Vippepunktet», Anja Røynes bok «Varm klode, kaldt hode» og Bill Gates «Hvordan unngå en klimakatastrofe» fremmer viktige perspektiver og gir innsikt.