Navn: Oddbjørn Samuelsen
Stilling: Elverksjef
Arbeidsgiver: Repvåg Kraftlag

– Dere har jo engasjert dere i kampen for en likere nettleie over hele Norge. Hvorfor er det viktig?
– Dette er en av de viktigste distriktspolitiske saker. Landet skal elektrifiseres - noe vi selvsagt er positive til. Mange av landets turistdestinasjoner ligger ute i distriktene. Er det rett at våre kunder skal bære en så stor del av kostnaden for Parisavtalens mål der Norge forsterker klimamålet for 2030 til minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i klimakutt? Er det rett at kundene i områder med stor produksjon skal bære kostnadene for å føre frem den rene energien til mer urbane steder? Likere nettleie vil også være svært positivt for næringslivet.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Pandemien har ikke påvirket oss i det daglige. Vi har vært forskånet fra store utbrudd, og hatt interne restriksjoner som har variert med smittetrykket i nærområdet. Alle møter er blitt gjort digitalt - noe som er bra for både økonomien og miljøet.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Vi må bli bedre på å lage den gode historien om oss som bransje. Det blir både mørkt og stille uten oss.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– I større grad gjennom fornybar energi, men det går en grense for hvor mye av naturen som kan og bør båndlegges. Derfor tror jeg at smart og miljøriktig utnyttelse av olje og gass fortsatt vil være en viktig del av energimiksen.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Med forbedret batteriteknologi og økte rekkevidde vil flere også i distrikter med lange avstander og utfordrende klimatiske forhold gå over til el.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Ikke spesielt opptatt av det, men jeg fyrer en del med selvhugget ved selv om enkelte mener at dette ikke er bra for miljøet.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Så lenge vi kan bygge ut i områder der vi som utbygger er enige med grunneier, næringsutøvere i området og den eller de berørte kommunene, er dette bra.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Nei.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Reiser sjelden til Syden, kjører hybridbil, men ellers har jeg ikke de store bidragene.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror at strømprisene vil ligge på samme nivå som i dag; mellom 30 og 50 øre/kWh.

– Hva blir de viktigste energisakene til høstens stortingsvalg?
– For det første tror jeg likere nettleie blir viktig. Likere nettleie er en sak som har vært opp i landsmøtene til alle politiske partier og bør av den grunn løftes frem som en av mange viktige distrikts saker. Av partier som vil jobbe med likere nettleie er: AP, SP, KrF, SP og SV. For en husholdningskunde med et normalforbruk på 25 000 kWh vil et nettleie på 30 øre/kWh gi en besparelse på rundt 6000 kroner. Hva besparelsen for bedriftene i vårt område blir har vi ikke regnet på. Den andre energisaken som blir viktig til valget er hvordan utbyggingen av vindkraft håndteres. Alle har vel fått med seg den voksende skepsisen til utbygging av vindmøller. Jeg tror at denne saken vil bli tatt opp i områder der det er gitt eller søkt om konsesjon. Her må partiene kunne svare for seg med faglige argumenter og ikke la seg lede av følelser. Vi skal ta vare på naturen og ta hensyn til utmarksnæringen, reindrifta, men det finnes vel ikke noe renere energi enn vind og for så vidt også vannkraft.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Ja, vi bør fortsette å lete. Det er viktig å vite hva vi har av tilgjengelige ressurser. Om vi skal utnytte disse ressursene, avhenger av etterspørselen.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Dersom det gir et positivt kost/nytte resultat er det bra.

– Har du flyskam?
– Nei, men jeg er bevisst.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Fagtidsskrifter fremfor teorier fra konspiratorer.