Innlegg av Tony Tiller, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet

Jeg kan forsikre Europower Energis lesere om at Tina Bru er i gang med de store utfordringene energibransjen står overfor, enten det er snakk om vindkraft, utviklingen av vannkrafta vår eller klimaløsninger.

Å hevde at statsråden farer med tomme ord, basert på løsrevne sitater fra svar til Stortinget, er for lettvint. Jeg har vanskelig for å tro at Barstad ikke har fått med seg at politisk arbeid krever diskusjoner før konklusjoner.

Barstad peker på at Tina Bru får mange spørsmål fra opposisjonspolitikere og presse. De fleste svarene inneholder «ikke noe reelt svar», hevder han, og trekker blant annet fram spørsmål knyttet til vindkraftpolitikken, klimaeffekten av NorthConnect og kraftbeskatningen.

Jeg er sikker på at Barstad som erfaren kommentator vet at instituttet med spørsmål og svar mellom Stortinget og Regjeringen har sine «spilleregler». Det er slett ikke uvanlig at stortingsrepresentanter sender spørsmål de vet at en statsråd ikke kan svare uttømmende på.

For eksempel gjelder det NorthConnect. En sak som er til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet, og som fortsatt er ute på høring. Statsråden kan selvsagt ikke foregripe denne prosessen, ei heller i et svar til Stortinget.

Barstad viser også til et intervju med Bru der Europower Energi stilte spørsmål om kraftskattutvalgets rapport. Nylig bestemte regjeringen å ikke gå videre med forslagene fra utvalget, en beslutning som ble godt mottatt av svært mange.

Bru svarte i intervjuet at kraftskatt ligger under finansministeren, men at vi skal ha et system som legger til rette for gode investeringsbeslutninger i vannkraften. Dette svaret mener Barstad er «innholdsløst».

Selvsagt skal en statsråd tåle tøffe spørsmål, og ikke alltid vil alle være fornøyd med svaret. Det er likevel urimelig å stemple som innholdsløst å peke på at skattepolitikken faktisk ligger til Finansdepartementet.

Jeg kan likevel forsikre Barstad og leserne om at olje- og energiministeren kommer til å fortsette arbeidet for gode rammebetingelser for norsk vannkraft, og samtidig påpeke at det handler om mer enn bare skatt.

Vi setter pris på Europower Energis kunnskapsbaserte og gode dekning av norsk energipolitikk og Barstads kritiske blikk på jobben vi gjør som politikere. Samtidig håper jeg at statsråden fremover blir vurdert på helheten i det vi leverer av politikk, ikke bare løsrevne sitater fra svarbrev til Stortinget.

Les den omtalte kommentarartikkelen her.