I årets tre første måneder ble det publisert nesten 3000 saker i norske medier - som på ulike måter omhandler elektrifisering av samfunnet. Sammenliknet med i 2020 holder antall saker seg nokså stabilt. For elektrifisering var et hett tema også i fjor.

– Aller mest omtale får tematikken i januar 2020, da Equinor lanserer målet om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Mye av elektrifiseringsomtalen knytter seg nettopp til oljebransjen, men vi finner også en betydelig andel artikler om elektrifisering av industri og transport. Særlig elbiler spiller en nøkkelrolle i omtalen av det grønne skiftet i denne sammenhengen. Nesten én av fire artikler som omhandler elektrifisering i perioden vi har sett på, nevner også elbiler, sier assisterende analysesjef Ane Kathrine Strand til Europower.

Omtale av elektrifisering
Måned 2020 2021
Jan 1503 816
Feb 1137 1242
Mar 604 933
Totalt 3244 2991

Kilde: Retriever Norge

Det er regionavisen Stavanger Aftenblad som har skrevet mest om tematikken både i 2020 og i 2021.

Se alle tallene nederst i denne saken.

– Elektrifisering engasjerer på tvers

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge kan forstå at tematikken knyttet til elektrifisering engasjerer.

– Det er positivt at elektrifisering får så mye oppmerksomhet. Men kanskje ikke så overraskende, med tanke på at elektrifisering innebærer så mange spennende løsninger for både klima, næringsliv og forbrukere. Her ligger det muligheter for både utslippskutt, nye arbeidsplasser og lavere energikostnader i det samme kinderegget. Dette engasjerer på tvers av både sektorer og politiske partier, sier han til Europower.

Dette engasjerer på tvers av både sektorer og politiske partier.

Knut Kroepelien

Kroepelien regner med at elektrifisering vil holde seg som et hett tema også fremover.

– Ja, det er det liten tvil om. Både politikk, økonomi og teknologi drar i oss i retning av mer elektrifisering, større konkurranse på tvers av landegrensene og krav fra forbrukerne om mer miljøvennlige løsninger. Da vil det også være debatt om bruk av naturressurser, fordeling av blant annet nettkostnader og hvem som skal nyte godt av ulike stimuleringsordninger, sier han.

Flest oppslag om elektrifisering av sokkelen

Dykker man lenger ned i tallene, viser de at det ble publisert i overkant av 1900 oppslag i norske medier i 2020 som knytter seg spesifikt til elektrifisering av sokkelen.

– Mer enn én fjerdedel av omtalen publiseres i januar, da nyheten slippes om at Equinor, LO og NHO går sammen om et mål om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Etter at støvet hadde lagt seg rundt Equinors utspill, synker omtalen av tematikken, og stabiliserer seg på drøyt 100 artikler per måned, sier Ane Kathrine Strand i Retriever.

Ved inngangen til 2021 tar omtalen seg opp igjen.

– Økningen kan tilskrives både den generelle debatten rundt klimagevinster og elektrifisering, og Fremskrittspartiets forslag i Stortinget om å stoppe elektrifiseringen av oljefelt på sokkelen, sier Strand.

Omtale av elektrifisering av sokkelen
Måned 2020 2021
Jan 495 103
Feb 175 233
Mar 87 274
Totalt 757 610

– Store deler av det norske samfunnet må elektrifiseres for å nå klimamålene. Temaet berører de fleste sektorer i samfunnet og folk flest. Det er derfor naturlig at det skaper debatt. Det er også et relativt komplekst tema, der det er behov for mye informasjon og sortering av hva som er de faktiske problemstillingene og ikke minst hva som er fakta. Der har media en viktig rolle, sier hun til Europower.

Direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk Olje og gass forstår godt at tematikken skaper både engasjement og medieoppslag.

– Store deler av det norske samfunnet må elektrifiseres for å nå klimamålene. Temaet berører de fleste sektorer i samfunnet og folk flest. Det er derfor naturlig at det skaper debatt. Det er også et relativt komplekst tema, der det er behov for mye informasjon og sortering av hva som er de faktiske problemstillingene og ikke minst hva som er fakta. Der har media en viktig rolle, sier hun til Europower.

– Tema som trenger mer spalteplass

Den siste tiden har debatten gått høyt om elektrifisering av sokkelen - og Blindheim synes det har utviklet seg til å bli en god debatt.

– Debatten har gått fra å være tilspisset og preget av faktafeil til at jeg nå mener den er blitt mer opplysende. Dette er likevel et komplekst tema som trenger mer spalteplass og mediedekning som bidrar til en opplysende debatt. Med forestående stortingsvalg og partilandsmøter blir det enda viktigere av media å holde fakta-fanen høyt, mener hun.

– Tror du elektrifiseringen kommer til å holde seg på agendaen?

– Ja, det tror jeg. Det er mange sektorer som trenger tilgang til mer strøm, det vil være behov for nettforsterkninger for å møte behovet for eksisterende industri både på land og til havs, transportsektoren og ikke minst etablering av ny grønn industri.

Knut Kroepelien er tydelig på at det må kuttes utslipp på sokkelen.

– Vi ser et kappløp om elektrifisering på mange områder i samfunnet nå, og debatten bør handle om hvordan vi legger til rette for en slik utvikling. Energi Norge ønsker en nasjonal elektrifiseringsstrategi som ser behovet for kraftproduksjon, nettutbygging og utslippsfri teknologi i sammenheng, sier han.

– Ytterpunkter får for stor plass i mediene

Både Kroepelien og Blindheim trekker frem viktigheten av at mediene setter seg skikkelig inn i fakta rundt elektrifisering.

– Jeg syns det er bra at norske medier ønsker å belyse et så viktig tema som dette, og at flere journalister bruker tid på å sette seg inn i temaet, og dekker dette på en god måte med å fokusere på fakta, som for eksempel enerWE/Europower. Det som er synd, er at en del av dekningen bærer preg av at journalisten ikke kan nok om temaet, slik at en del ytterpunkter får uforholdsmessig mye plass og lite kritiske spørsmål. Det ødelegger for den konstruktive debatten vi trenger å ha om hvordan vi skal gå fram for å møte det økende behovet for bedre nett og overføringslinjer og mer kraftbehov. Det er også en del debattanter som ikke forholder seg til fakta, noe som gjør den gode diskusjonen vanskeligere enn nødvendig, mener Blindheim.

Det som er synd, er at en del av dekningen bærer preg av at journalisten ikke kan nok om temaet.

Hildegunn T. Blindheim

Hun legger til;

– Generelt kan det og være et problem at et av medias nyhetskriterier er å fokusere på konflikt og å sette parter opp mot hverandre. Det går noen ganger på bekostning av å få belyst saken på en god nok måte, synes hun.

Knut Kroepelien understreker at norske medier og journalistene som jobber der, må kunne se de lange linjene i kraftmarkedet.

– Jeg synes dekningen i hovedsak er balansert og bidrar til en god samfunnsdebatt. Samtidig blir det stadig viktigere å forstå hvordan kraftmarkedet fungerer, og se de lange linjene i utviklingen. Norge har strengt tatt drevet med elektrifisering i over 100 år, og markedet har alltid sørget for å levere den fornybare kraften som trengs. Det vil vi klare i årene som kommer også.

Omtale av elektrifisering
Måned 2020 2021
Jan 1503 816
Feb 1137 1242
Mar 604 933
Apr 607
Mai 859
Jun 971
Jul 705
Aug 643
Sep 840
Okt 816
Nov 906
Des 709
Totalt 10300 2991
Omtale av elektrifisering av sokkelen
Måned 2020 2021
Jan 495 103
Feb 175 233
Mar 87 274
Apr 100
Mai 151
Jun 227
Jul 121
Aug 85
Sep 112
Okt 121
Nov 181
Des 78
Totalt 1933 610

Kilde alle tall: Retriever Norge.

FAKTA OM TALLENE:

  • Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.
  • Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.
  • Det er fortatt søk i norske medier på norsk.