Kraftbransjen i Norge liker å kalle seg for fornybarbransjen ettersom Norge i motsetning til de fleste andre land har en kraftproduksjon som består nesten utelukkende av fornybare energikilder som vann- og vindkraft, samt noe varmekraft. Det er et navn som de har god dekning for ettersom bærebjelken i den norske klimastrategien er å kutte utslipp gjennom økt elektrifisering av samfunnet.

Samtidig har også fornybarbransjen en utfordring i at de er avhengig av fossile energikilder. I SSB-statistikken for salg av petroleumsprodukter på årsbasis, tok Europower en sjekk av hvor mye som går til kraftbransjen.

Der kommer det frem at bransjen kjøpte hele 10,7 millioner liter diesel i 2020. Autodiesel, eller diesel til kjøretøyer sto for én million liter, mens anleggsdiesel utgjorde 9,7 millioner liter.

Det er for øvrig det laveste forbruket av diesel i kraftbransjen i årene som SSB-statistikken dekker. Dieselforbruket var på sitt høyeste i 2011. Da var det oppe i 12,1 millioner liter.

Kraftbransjen kjøpte 10,7 millioner liter diesel i 2020. Det er det laveste nivået som er registrert av SSB de siste ti årene.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge erkjenner at dieselforbruket er en utfordring for kraftbransjen og deres ønske om å fremstå som selve fornybarbransjen.

– Vi har nylig etablert et bærekraftprosjekt med mål om å dokumentere og redusere næringens miljø- og klimafotavtrykk. Her er det naturlig å se nærmere på bruk av fossilt drivstoff i transport, drifts- og anleggsvirksomhet, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge til Europower.

Han er klar på at de også må kutte sine egne utslipp, selv om de er bransjen som legger grunnlaget for resten av landets utslippskutt.

- Vi mener at en næring som er så viktig for klimaomstillingen av Norge også må kutte sine egne utslipp der det er mulig, sier Øverås.

Elektrifiseringen av samfunnet har kommet langt i personbilmarkedet, og det har kommet et stykke på vei innen busstrafikken. For små varebiler begynner det også å komme noen gode elektriske alternativer, og det pågår et arbeide med å elektrifisere anleggsarbeidet. Der har det blant annet blitt tatt i bruk noen elektriske gravemaskiner. Det gjenstår imidlertid fortsatt mye før elektrifiseringen av anleggsbransjen gir store merkbare kutt i klimautslippene.

- Noe av det første vi vil gjøre er å kartlegge hvor vi har de største miljøeffektene, før vi vil vurdere mulige tiltak sammen med medlemsbedriftene våre, sier Øverås.