Pressemelding fra NVE:

NVE gir A/S Norske Shell løyve til å byggje og drive ein ny frekvensomformar og to 45 kV kraftkablar frå Nyhamna industriområde til gassfeltet Ormen Lange på havet.

Kablane består av om lag 550 meter jordkabel, og om lag 120 km med sjøkabel. Anlegga på land ligg i Aukra kommune i Møre og Romsdal fylke.

Gassfeltet Ormen Lange har vore i drift sidan 2007 og er drifta med straum frå Nyhamna på land. Grunna trykkfall i reservoara på havet er det no naudsynt å auke kompresjonstrykket på anlegga til havs for å kunne halde fram med gassutvinninga.