Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i Norge enn det ble gjort i 2018. Det viser fjernvarmestatistikk fra SSB. En rekordvarm sommer førte i tillegg til rekordproduksjon av fjernkjøling, ikke bare totalt, men hos de aller fleste fjernvarmeselskapene.

Ifølge tall fra SSB økte nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge med 0,4 TWh til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 GWh.

Som omtalt tidligere i bladet, hadde BKK Varme en rekordhøy fjernvarmeproduksjon i fjor der produksjonen økte med 36 GWh til 322 GWh. Agder Energi kan også vise til en solid vekst fra 161 GWh i 2017 til 174 GWh i 2018.

De to største fjernvarmeleverandørene Fortum Oslo Varme og Statkraft Varme, produserte henholdsvis 1,8 TWh og 1,1 TWh.

Solid produksjonsøkning ga også en positiv utvikling i resultatene hos de aller fleste fjernvarmeselskapene. BKK økte resultatet etter skatt med 13 millioner kroner til 46 millioner kroner. Også Statkraft hadde en solid økonomisk vekst og økte driftsresultatet fra 151 millioner til 199 millioner kroner. Etter første halvår i år, ser imidlertid resultatet ut til å svekkes noe igjen.

Agder Energi varme hadde en flat resultatutvikling med et overskudd på rundt tre millioner kroner til tross for økt produksjon og Fortum Oslo Varme hadde sågar en nedgang i årsresultatet på 15 millioner kroner til 202 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad nye investeringer.

Endelig i pluss

God utvikling kan imidlertid også flere selskap i nord vise til. Siden 2013 har underskuddene for Bodø Energis fjernvarmesatsing beløpt seg til nærmere 40 millioner kroner. Men i fjor snudde det, og selskapet fikk et resultat før skatt på drøyt syv millioner kroner.

– Vi har hatt en positiv utvikling siste år, med en økt omsetning og driftsresultat. Fjernvarmeanlegget var ferdigstilt i 2015, og den positive veksten skyldes flere kundetilknytninger på grunn av mye byggeaktivitet i Bodø, sier direktør Monica Hansen Fjellstad i BE Varme, datterselskap av Bodø Energi.

Hun påpeker at dette naturlig nok påvirker resultatet, samtidig som selskapet kan bruke bioanlegget som kilde i stedet for midlertidige elkjeler som ofte er nødvendig i forbindelse med utbyggingen.

– Bodø by er i vekst, spesielt med tanke på «Ny by-ny flyplass»-prosjektet som er under planlegging. I tillegg er det flere fortetningsprosjekter på gang. Dette gjør at vi har tro på positiv vekst også innenfor fjernvarmeutbyggingen som igjen vil påvirke resultatet i positiv retning, sier hun.

Vekst i Mo

Også Mo Fjernvarme fikk et positivt løft i 2018. Selskapet omsatte for knapt 52 millioner kroner i fjor med et årsresultat på 19 millioner kroner, som er to millioner kroner høyere enn i 2017. Daglig leder Terje Sund-Olsen sier resultatene for første halvår i år ligger på samme nivå som i fjor.

– Resultatet preges av god underliggende drift og høy grad av spillvarmegjenvinning fra prosessbedriftene i Mo industripark, sier han.

Sund-Olsen er optimistisk og ser få mørke skyer i horisonten.

– Vi er opptatt av at de nasjonale byggeforskriftene (TEK) må stille strengere krav om energifleksible oppvarmingsløsninger i nye bygg, slik at fornybare varmeløsninger blir benyttet og strømnettet avlastes. Da kan elektrisitet frigjøres til andre mer samfunnsnyttige formål, sier han.