Det kryptiske begrepet gjennomfakturering betyr at strømkunder får tilsendt bare én faktura, hvor de betaler for både nettleien og strømmen. Strømsalgselskapet sender ut regning på vegne av både seg selv og nettselskapet.

Gjennomfakturering har vært tema i kraftbransjen i årevis. – Den store gamechangeren er at alt kommer på én faktura. Det kommer til å snu opp ned på det meste for strømleverandørene, sa Fjordkraft-sjef Rolf Barmen allerede i 2013.

Hva 2020-utgaven av Barmen sier om å fortsatt vente på obligatorisk gjennomfakturering, kan du lese lengre nede i saken.

NVEs nettside om temaet ble opprettet allerede i 2015, og blir stadig oppdatert. Der står det nå at NVE utreder ny markedsmodell:

– Hovedgrepet er at felles fakturering av strøm og nettjenester blir obligatorisk. I ny markedsmodell vil det ikke være anledning for hverken nettselskapet eller kraftleverandøren til å velge en annen faktureringsmetode, skriver NVE.

Så føyer de til at en ny markedsmodell «…vil endre hvordan kundene forholder seg til strømmarkedet.»

– Like konkurransevilkår er avgjørende for et velfungerende sluttbrukermarked, heter det.

Likevel er det ikke særlig stor hastighet i arbeidet. Europower Energi stilte i fjor spørsmål til NVE om når gjennomfakturering kommer på plass. Da var svaret «…at det vil nok ta noen år».

Svaret er ikke særlig mer konkret nå:

– Fremdriften i arbeidet vil avhenge av prioritering opp mot andre oppgaver. RME kan ikke gi noe tidspunkt for når en fremtidig ny markedsmodell for felles fakturering eventuelt vil bli obligatorisk, skriver Pia Roll i Seksjon for sluttbrukermarked i RME.

Trinnvis utvikling

Noe har riktignok skjedd, og det var viktig. I 2016 ble det innført en frivillig ordning som gjør at størstedelen av landets strømkunder i dag betaler bare én faktura. En rapport fra Oslo Economics anslår at andelen vil komme opp 80 prosent i løpet av 2020.

Men fortsatt er gjennomfakturering ikke obligatorisk. I dag er reglene at hvis et nettselskap tilbyr gjennomfakturering til ett strømsalgselskap, er de pliktig til å tilby det til alle strømsalgselskapene.

Hvis et strømselskap tilbyr gjennomfakturering i et nettselskap-område, er kravet at de tilbyr det til alle kundene i dette området.

– Vi vil om kort tid publisere en rapport og be bransjen om innspill, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE. Foto: Haakon Barstad

NVE opplyser at ambisjonene nå er en trinnvis utbedring av svakhetene i dagens frivillig ordning, før det eventuelt kan bli snakk om å gjøre gjennomfakturering obligatorisk.

– Vår vurdering er at dagens gjennomfakturering er et stort skritt i riktig retning, men at denne ordningen er for kostnadskrevende og tungvint til at vi ønsker å gjøre den obligatorisk, skriver seksjonssjef Guro Grøtterud i en epost til Europower Energi.

Flere problemstillinger

Det er en rekke elementer i dagens ordning som blir oppfattet som problematisk. Første problemstilling er de store økonomisk garantiene strømsalgselskapet må stille opp med.

Om en kunde ikke betaler, må strømsalgselskapet likevel betale kundens nettleie til nettselskapet, inkludert momsen. Hvis nettselskapet krever det, må strømselskapet stille en garanti tilsvarende én gjennomsnittlig månedsleie for hver enkelt kunde, og i praksis krever nesten alle nettselskap en slik garanti. Det betyr i mange tilfeller at strømsalgselskapet må ha bankgarantier, og det er kostbart. Oslo Economics estimerer den årlige kostnaden til mellom 20 og 80 millioner kroner.

Andre problemstilling er at nettleien er en fordring nettselskapet har ovenfor kunden, men det er strømsalgselskapet som krever inn pengene. Siden strømsalgselskapet ikke eier fordringen, får de ikke fradrag på skatten knyttet til tap fra kunder som ikke betaler. Oslo Economics anslår at denne kostnaden til 10-15 millioner kroner årlig.

At innkreveren ikke eier fordringen er utfordrende også når det kommer til tvangsinnkreving.

– Blant annet er det uklart om både kraftleverandør og nettselskap må være part i sak for forliksrådet, skriver Grøtterud.

Tredje problemstilling er at betalingsfristen på nettleien kan være så kort at strømsalgselskapet ikke får inn betaling fra kunde før denne forfaller. På samme måtte som de forrige punktene utfordrer dette likviditeten til strømsalgselskapene.

I tillegg til dette finnes det andre problemstillinger som innkreving av elavgift, leveringsplikt og mulighet til å avslutte levering. Det er en hel rekke momenter som må skrues på før ordningen eventuelt skal gjøres obligatorisk. NVEs plan for videre fremdrift er å sende en ny rapport ut på høring.

– Vi har fått utarbeidet en rapport fra KPMG om den juridiske håndteringen av nettleiefordringen i gjennomfakturering. KPMG har analysert dagens regelverk og foreslått alternative løsninger. Vi vil om kort tid publisere rapporten og be bransjen om innspill på forslagene fra KPMG, skriver Grøtterud til Europower.

– Den store gamechangeren er at alt kommer på én faktura, sa Fjordkraft-sjef Rolf Barmen i 2013. Han venter fortsatt på at ordningen skal bli obligatorisk. Foto: Haakon Barstad

Stiller garantier på en milliard

I mellomtiden må strømsalg-bransjen smøre seg med tålmodighet. Blant disse er Fjordkraft, et av de store strømsalgselskapene. Fjordkraft tilbyr gjennomfakturering der nettselskapene åpner for det, selv om det koster dem dyrt.

– Grunnen til at vi ønsket gjennomfakturering, var at vi ville kunne tilby det samme som for eksempel Hafslund, med alt på en faktura. Vi oppdaget også at kundegjennomtrekken var mye høyere når vi ikke hadde det, forteller konsernsjef Rolf Barmen.

2020-utgaven av Barmen merker at det er knyttet betydelige kostnader til gjennomfakturering.

– Vi må stille garantier på nesten 1 milliard kroner mot alle nettselskapene for å få lov til å gjennomfakturere. I tillegg får vi en høyere skatteprosent fordi vi ikke får fradrag for merverdi og skatt på kundetapet. Dette er en ren kostnad oss. Vi får en høyere skatteprosent enn de 22 prosentene vi egentlig skulle ha. Får vi inn tapene som en varekost, får vi de riktige fradragene i forhold til både merverdiavgift og skatt på tap på fordringer, sier Barmen

Selv om signalene fra NVE ikke tyder på en snarlig avklaring, er Barmen likevel optimistisk til at det vil komme endringer innen «rimelig tid».

– Vi ønsker at det kommer snart, men det er ikke kritisk for oss om det kommer én-faktura i år eller neste år, sier Barmen.