Brev fra Distriktsenergi og Energi Norge til Finansdepartementet:

Distriktsenergi og Energi Norge representerer store deler av den norske fornybarnæringen.

I en kritisk fase for norsk næringsliv, der mange av kundene til nettselskapene og kraftomsettere har fått umiddelbare likviditetsproblemer, ønsker bransjen å unngå at dette i neste omgang fører til stenging av strøm til kunder som kun har midlertidige problemer, spesifikt knyttet til virusutbruddet.

Vi har i denne forbindelse fått mange innspill fra våre medlemsbedrifter om mulige tiltak. Flere av disse kan bransjen selv ta tak i og er i gang med å ta tak i. Vi jobber på spreng med håndtering av ønsker om betalingsutsettelse og lettelser i kostnader. I tillegg er kundene hjulpet av rekordlave engropriser for kraft. Det vil imidlertid fortsatt være behov for tiltak og støtte fra myndighetene. Følgende peker seg ut som særlig treffsikre i den konkrete situasjonen vi er i nå, med midlertidig likviditetssvikt i første omgang hos våre kunder, i neste omgang hos strømleverandører og nettselskaper.

1. Strømregningen er i all hovedsak delt opp i tre deler. Det er nettleien, det er kraften og det er offentlige avgifter. Elavgiften alene gir vel 11. milliarder i inntekter til staten, i tillegg kommer moms og Enova-avgiften. El-avgiften utgjør for det første en betydelig andel av den totale regningen for sluttkunden. I tillegg er det en utgift kraftbransjen i tilfeller av manglende betaling vil måtte forskuttere for kundene, noe som vil forsterke likviditetsproblematikken i denne delen av kjeden. En midlertid fjerning av avgiften i den kritiske fasen vi er i nå vil med riktig innretning kunne være et treffsikkert tiltak for å redusere den økonomiske byrden for både husholdninger og de fleste næringskunder, og ikke minst redusere sjansene for at fornybarbransjen i neste omgang får betydelige likviditetsutfordringer dersom kundene ikke betaler. Avgiften bør i første omgang fjernes for en periode på 3 måneder.

2. Vi opplever at det ikke er bragt klarhet i hvilke bedrifter og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å få tilgang til midlene (krisepakken), som regjeringen har lagt på bordet gjennom 50 pluss 50 milliarder. Det er svært viktig at dette klargjøres fort, slik at midlene kan gjøre det de var tiltenkt, nemlig å hjelpe utsatt næringsliv i denne særs spesielle og krevende situasjonen.

3. Tidsbestemte statlige garantier for å sikre fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling: Vi viser i den forbindelse til innspill fra KS Bedrift 19. mars. En slik ordning vil i sin enkleste form være en statlig garanti for utestående betaling for energi og nettleie som oppstår på grunn av koronasituasjonen. Det er viktig å påpeke at denne tidsbegrensede ordningen kan rettes spesifikt inn mot de kundegruppene vi vet har/får helt midlertidige problemer pga "yrkesforbud", bortfall av kundegrunnlag, at de som privatkunder er permittert.

Vi håper at våre innspill blir tatt med i regjeringens videre vurdering av tiltak og at det settes fart på gjennomføringen.

Brevet er gjengitt i sin helhet.