De siste fem årene har Statnett hatt en vekst i medieomtalen på 61 prosent. Det viser tall som Retriever Norge har hentet inn på oppdrag av Europower.

Tallene viser at Statnett i 2021 fikk nærmere 4800 omtaler i norske medier. Det er en vekst på 40 prosent fra 2020, da det ble produsert like over 3400 saker om det statlige selskapet som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftnettet.

I kommunikasjonsavdelingen til Statnett har man hatt det samme antall stillinger har de siste årene – men de har helt klart merket økningen i henvendelser fra media.

– Det er stor interesse rundt kraftsektoren nå. Vi har opplevd et betydelig trykk fra medier og interessenter i løpet av høsten og vinteren. Jeg har forståelse for frustrasjonen hos mange over de høye kraftprisene. Vi skal være åpne og tilgjengelige, da krever det at vi stiller opp. Til tider har det vært utfordrende å få svart ut alle henvendelser, men vi forsøker så godt vi kan. Det er viktig at vi sikrer god informasjon og klare fakta i en kompleks og krevende samfunnsdebatt, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette til Europower.

– Hvordan opplever du at dette har endret seg de siste årene?

– I takt med at kraftsystemet blir en stadig viktigere faktor i samfunnsutviklingen, ser vi at interessen øker. Det er bra. Vi trenger medier som forstår og som kan både få fram sammenhenger og fakta og ha nok innsikt til å utfordre oss med riktige og gode premisser. Vi kan håpe at den oppmerksomheten vi nå ser også tas med videre nå som vi skal i gang med et stort samfunnsløft for å gjennomføre det grønne skiftet, sier Glette.

Henrik Glette er kommunikasjonsdirektør i Statnett. Foto: Statnett

Se alle tallene i tabellen nederst i denne saken.

I januar har Europower publisert saker om medieomtalen av strømpriser, havvind/vindkraft, solkraft/vannkraft, nettleie, og elbiler/elektrifisering.

– Pågangen og interessen vil nok holde seg høy

Han forventer at trykket og medieinteressen vil holde seg høyt også i tiden som kommer.

– Pågangen og interessen rundt kraftsektoren vil nok holde seg høy også i tiden som kommer. Kraftsystemet er sentralt i overgangen til nullutslippssamfunnet og vi ser store planer for elektrifisering og ny industri som krever tilgang til kraft.

Og Glette benytter anledningen til å skryte litt av medier som setter seg inn i det nokså komplekse området Statnett representerer.

– Det er mange medier som har gjort en imponerende innsats for å sette seg inn i et komplekst område de vanligvis ikke følger. Jeg er glad for at vi har bransjemedier som kan bidra til å gå i dybden og samtidig hjelpe kolleger i allmennmedia med å forstå sammenhengene. Det er selvsagt også en utfordring at enkelte medier er mer opptatt av konfliktlinjer enn å viderebringe fakta og kunnskap. Medielandskapet kan tidvis være utfordrende når sammenhengene ikke alltid er enkle å formidle i en tid preget av store overskrifter og høy temperatur. Samtidig er det ikke alle som har et like klart bilde av ulike roller. Det er ikke vår oppgave å delta i den politiske debatten, men vi skal være åpne og bringe fakta på banen, forklarer han.

– Skulle bare mangle at vi stiller opp i media

En annen statlig institusjon målt i denne omgangen – og også den som har klart mest omtaler i 2021, er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ifølge tallene fra Retriever, ble NVE omtalt i underkant av 17.200 ganger i 2021, mot i underkant av 16.600 i 2020. Det er en ørliten vekst på 4 prosent. Fra 2017 til 2021 har medieomtalen vokst med 25 prosent fra i underkant av 13.700 omtaler i 2017.

Når Europower ber NVE om noen kommentarer til tallene, åpner kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa med å si disse tallene avviker noe fra tallene NVE har innhentet selv.

Kristian Løksa er kommunikasjonsdirektør i NVE. Foto: NVE/Stig Storheil

– Våre tall viser litt høyere resultat enn 17.000, muligens fordi det også inkluderer varsom.no - som vi har ansvaret for. Vi har nokså mange mediesaker som handler om varsling av flom- og skredfare uten at NVE nødvendigvis er nevnt, forteller han.

– Tenker du at medietrykket kommer til å holde seg høyt?

– Jeg tenker nok at både flom, skred og strøm har kommet for å bli, og interessen rundt våre ansvarsområder blir nok ikke mindre i årene framover. Omfanget av flom og skred er naturlig nok uforutsigbart, men vi regner med stor interesse rundt kraftprosjekter, utbygginger og regulering. Men akkurat om medietrykket går opp eller ned er ikke så avgjørende for oss, svarer Løksa.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er fortatt søk i norske medier på norsk.

Periode er fra og med januar til og med desember for 2017, 2018, 2019 , 2020 og 2021.

Kommunikasjonsavdelingen i NVE har det samme antall stillinger som for fem år siden, og Løksa sier at avdelingen med glede bruker mye tid på å forklare og fortelle til journalister.

– Det er stor interesse rundt de områdene som NVE har ansvaret for, enten det er flom, skred eller strøm. Når vi jobber med saker som berører mange, skulle det bare mangle at vi stiller opp i media for å forklare de vurderingene som er gjort. Vi har mange fagfolk som bruker tid og innsats på å gi journalistene best mulig svar når de spør. At det NVE driver med har stor betydning og interesse for Norges befolkning tenker jeg bare er motiverende for oss som jobber her, sier han.

– Forstår mediene det NVE holder på med og evner de å formidle det?

– Jeg synes i det store og hele at mediene har god forståelse for det NVE driver med og er gode på å formidle og forklare. Vi har mange krevende saker hvor ulike samfunnsinteresser veies opp mot hverandre, og jeg tenker at de stort sett gjør en veldig god jobb i å bidra til en opplyst offentlig debatt, sier han.

Administrerende direktør Kjetil Lund i NVE har blitt omtalt 494 ganger i media i 2021, noe Løksa tenker er naturlig.

– Det at Lund er mye omtalt, er nok også et resultat av den store interessen rundt de temaene NVE har ansvaret for, sier han.

Statkraft ble omtalt nærmere 4100 ganger i mediene i 2021, noe som er en vekst på 38 prosent fra 2020, da selskapet ble omtalt i overkant av 2900 ganger.

Medieomtale av NVE, Statnett og Statkraft
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
NVE 13.698 17..212 20.457 16.579 17.167
Statnett 2997 3405 3180 3410 4787
Statkraft 3490 3260 3166 2929 4051
Kilde: Retriever Norge