Energi har gått gjennom årsrapportene for 2018 til et 40-talls energiselskaper, for å se hva de skriver om likestilling og kvinneandeler. Sju av selskapene nevner ikke dette temaet.

Noen av funnene blant dem som rapporterer om dette:

  • Kvinneandelen blant ansatte varierer fra 10 til 44 prosent. Snittet er drøyt 23 prosent.
  • I snitt er det 31 prosent kvinner i ledelsen.
  • Andelen kvinner i styret er i snitt knapt 39 prosent

Få kvinner i kraftproduksjon

Flere konstaterer at menn er i flertall, ikke minst innen tekniske jobber som elektromontører og ingeniører. Få kvinner jobber med kraftproduksjon og -distribusjon. Det er også få kvinnelige søkere til disse jobbene.

Men i ulike administrative stillinger og salg er det godt med kvinner. Det er trolig også årsaken til at strømsalgselskaper som Fjordkraft og Energi Salg Norge har 43 og 44 prosent kvinnelige ansatte.

Kvinne-flertall i Nord Pool-ledelsen

Fjordkraft og NVE har også høy kvinneandel i ledelsen i likhet med Fredrikstad Energi, Tussa og BKK. Aller best er imidlertid Nord Pool med 56 prosent kvinner i ledende stillinger - og med en kvinne som CEO. Nord Pool bruker også mye plass på likestilling og mangfold i sin årsrapport.

Mange selskaper har rundt 40 prosent kvinner i styret. Lyse, Finnås Kraftlag, Sunnfjord og NTE har 50 prosent eller mer kvinnelige styremedlemmer.

Advarte mot gubbeveldet

Eidsiva skriver at en handlingsplan for å øke kvinneandelen er påbegynt.

Stig Morten Løken, sjef for Eidsiva Vannkraft, advarte også på PTK mot gubbeveldet i bransjen.

– Bakgrunnen er at det på PTK og en del andre arrangement er påfallende mange etnisk norske menn i alderen 40-60 år. Det er ikke noen galt med dem, men det ligger sannsynligvis et potensiale der. Talenter er ganske likt fordelt mellom kjønn, og det er synd om vi bare skal rekruttere fra halvparten av befolkningen, sier han til Energi.

Løken er ikke fornøyd med kvinneandelen hos Eidsiva, som er 17 prosent totalt og 21 prosent blant lederne.

– Ikke vært dyktig nok

– Vi er ydmyke for at vi ikke har vært dyktige nok på dette. Vi prøver nå å profilere Eidsiva slik at vi også tiltrekker oss flere kvinnelige søkere. Vi vil ha de beste uansett kjønn, sier han.

Det handler blant annet om å ta opp dette i fora som PTK, være bevisst i profilering og utformingen av stillingsannonser, snakke med pressen og ha kontakt med skole- og utdanningsinstitusjoner.

– Samtidig må vi ta vare på og utvikle de kvinnelige talentene vi får, og de som allerede jobber hos oss. Det er derfor igangsatt et arbeid med talentutvikling.

Han påpeker at de får mange dyktige kvinnelige søkere med høyere utdanning innen ingeniørfag og økonomi. Noen av dem blir også ledere, noe som kan forklare at det er høyere andel kvinnelige ledere enn blant ansatte.

– Her er det dyktige rollemodeller, og utviklingen er god. Men vi ser en stor utfordring når det gjelder fagarbeidere og montører, her er det veldig langt mellom kvinnene, påpeker Løken.

Flere selskaper skriver at de har som mål å få større mangfold og mer likestilling,.

Utdrag fra noen årsrapporter

SKL: «Av særlege tiltak kan nemnast ein aktiv og individuelt tilpassa livsfasepolitikk.»

NTE ser at det er krevende å rekruttere kvinner til fagarbeiderstillinger.

Statnett sjekker at det ikke er ubegrunnede forskjeller i lønn mellom kjønnene.

Statkraft krever minst 30 prosent kvinner i lederutviklingsprogrammer og driver opplæring av ledere i ubevisst forutinntatthet.

Småkraft medgir at kvinner er underrepresentert i selskapet. Selskapet oppgir å ha prøvd å oppfordre kvinner til å søke stillinger, uten å lykkes.

– Ikkje funne det naudsynt

Men ikke alle ser noe poeng i å gjøre spesielle tiltak:

Fredrikstad Energi, som har høy kvinneandel, skriver følgende: «Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området».

Rauland Kraftforsyning skriver: «Styret har ikkje funne det naudsynt å sette i verk spesielle tiltak med omsyn til likestilling.» Rauland har to kvende og 13 karar ansatt.

To med høyere kvinnelønn

To kan skilte med høyere snittlønn for kvinner enn for menn.

I BKK tjener kvinner i snitt 102,2 prosent av snittlønnen for menn. Snittlønnen for kvinner i NTE var 590 000 kroner og 578 000 kroner for menn i fjor.