En fersk analyse fra Thema ser på hvilke faktorer som påvirker strømprisen i det nordiske markedet mest.

Det som er sammenlignet er gjennomsnittsprisen så langt i 2021, med tilsvarende tall fra 2019.

Thema hopper altså over 2020, året som var preget av pandemi og ekstremt lav strømpris.

I analysen er strømprisen oppgitt i euro/MWh. Når krone-kursen er tilnærmet lik 10 euro, tilsvarer dette det samme beløpet i øre/kWh.

Tallet for 2019 er ca. 39 øre/kWh, mens tallet for 2021 er i overkant av 54 øre - altså en differanse på rundt 15 øre.

I analysen tallfester Thema faktorene som er årsaken til denne differansen.

– Alle modeller er modeller, men dette er ikke gjetninger. Vi mener tallene i analysen er realiteten, sier Marius Holm Rennesund som har signert analysen

Fossilt utligner ny produksjon

Den første faktoren er negativ, altså en faktor som isolert sett trekker prisen ned. Den kraftige veksten i ny kraftproduksjon tilsier at strømprisen i Norden skulle ha vært redusert med 15 øre/kWh når vi sammenligner 2019 med 2021, skriver Thema.

Prisen har altså økt med 15 øre, mens ny produksjonen tilsier at den burde vært 15 øre lavere. Det betyr at andre faktorer har presset prisen opp med 30 øre/kWh.

Thema begynner med fossilt brennstoff.

– At økt kraftproduksjon presser prisen ned, blir nesten nøyaktig utlignet av høyere priser på fossile brensler og CO2-kvoter, skriver Thema, og tallfester den fossile påvirkningen til 16 øre.

Grafen illustrer hvilke faktorer som utgjør prisdifferansen i strømpris mellom 2019 (gul) og 2021 (grå). Den grønne boksen er ny kraftproduksjon som presser prisen ned, mens de andre faktorene presser prisen opp. Foto: Thema

3250 kroner per familie

Så beveger Thema seg inn på det som er sprengstoff i en betent norsk debatt, nemlig hvor mye nye utenlandskabler øker prisene.

– Å knytte Norge tettere til Tyskland og Storbritannia har påvirket kraftprisene i Norden. Vi anslår at effekten på nordisk systempris for 2021 har vært en økning på 6 øre, skriver Thema.

Men dette tallet gjelder hele det nordiske markedet, og Thema kommer med en viktig presisering:

– Effekten på prisene i Sør-Norge (NO2), der disse forbindelsene kommer i land, kan bli så høy som 13 øre/KWh i år, heter det i analysen.

Analysen er signert partner og analytiker Marius Holm Rennesund i Thema. Foto: Thema

For en husstand i Sør-Norge med et årlig forbruk på 20.000 kWh betyr 13 øre en økt kostand på rundt 3250 kroner inkludert moms.

13 øre i prisøkning er mye høyere enn tidligere anslag fra NVE som er i størrelsesorden 1-3 øre/kWh.

Holm Rennesund tror likevel at NVEs anslag ikke er så galt.

– Prisnivået i år er spesielt, og ser man prisutslagene over tid så tror jeg at NVEs anslag kan stå seg. Deres anslag gjelder jo også hele Norge, ikke bare Sør-Norge, sier Holm Rennesund til Europower.

Lite vann betyr 5,5 øre

Neste faktor er den hydrologiske situasjonen i Norden. I følge Thema har lite vann i systemet dratt opp prisen med 5,5 øre når man sammenligner 2021 med 2019.

Også dette er et gjennomsnittstall for hele året, ikke bare de siste månedene hvor prisene har vært ekstremt høye.

– Til tross for et stort hydrologisk overskudd fra i fjor, var det nesten rekordlave nivåer i vannmagasinene i høst. Situasjonen har bedret seg de siste ukene takket være mye nedbør, skriver Thema.

Siste faktor er en sekkepost som Thema kaller «andre effekter». Denne er tallfestet til i underkant av 4 øre, og inneholder blant annet lav produksjon fra vindkraften i år.

– Lite vindkraftkraft har økt behovet for termisk kraftproduksjon, samtidig som et kaldt første halvår i 2021 tæret på gassreservene, skriver Thema.

Analysen er skrevet på Themas eget initiativ, det er ikke en oppdragsgiver som står bak.