Dagens systempris er den høyeste på over 13 måneder. Ikke en eneste gang i 2020 var prisen høyere enn hva den er i dag og vi må tilbake til 26. november 2019 for å finne systempris over dagens 43,75 euro/MWh. Da var prisen 45,54 euro/MWh.

I tillegg ser vi at områdeprisene ligger høyere enn systemprisen, alle med unntak av Nord-Norge (NO4) der prisen er under halvparten av både resten av Norge og de tilgrensende prisområdene i Sverige.

Både i dag og i morgen er områdeprisen i nord under halvparten av de øvrige nordiske prisområdene. I dag er prisen 19,61 euro/MWh, mens den i morgen stiger til 20,08 euro/MWh. Timeprisen i nord er også svært stabile gjennom hele døgnet. I dag er variasjonen mellom høy- og lavlasttimer på under 1 euro, mens variasjonen i morgen er på rundt 2,5 euro.

I de øvrige norske prisområdene er det betydelig større svingninger i løpet av døgnet, og høyeste pris er i timen mellom klokken 1700 og 1800 der prisen både i dag og i morgen er på over 65 euro/MWh, hvilket tilsier en forskjell mellom sør og nord på over 45 euro/MWh i denne timen.

Årsaken

Heller ikke i prisområde NO3, Midt-Norge, som vanligvis er koblet mot prisen i nord, følger med nedover, men ligger på nivå med, og i morgen også høyere enn Sør-Norge. Det er flere som mener det er overraskende at prisen er såpass lav i nord og at den faller fra søndag til mandag.

– Hva er så årsaken til dette?

– Det er ikke nok overføringskapasitet ut av NO4, forklarer porteføljeforvalter i Energi Salg Norge, Lorents Hansen, til Europower Energi.

Han forklarer at det gjelder alle de tilgrensende prisområdene til NO4. I tillegg til at det er mindre overføringskapasitet enn man øsnker seg i området er det også i disse dager ytterligere begrensninger på overføringsnettet til både SE1 og SE2, de to nordligste prisområdene i Sverige, og til NO3.

– Dette er imidlertid ventet å bli bedre etter 6. januar, forklarer Hansen, som tror at vi i slutten av uken vil få en litt jevnere pris mellom områdene.

Også værpåvirket

I tillegg til at det er redusert overføringskapasitet ut av NO4, som har en svært solid ressurssituasjon, spiller også været en betydelig rolle. Det er varmere enn normalt i nord og det gir lavere forbruk.

– Vi har nå et forbruk i NO4 på 2,3 GW i snitt. I forhold til normalen er dette betydelig lavere. Det ligger opp mot 2,5 GW. Det er altså et vesentlig mindre forbruk i området, sier Hansen.

Med solid hydrologi og normal vindkraft blir det dermed en dekobling av prisen for NO4 sammenlignet med samtlige andre nordiske prisområder.

Sterk fyllingsgrad

– Det er vannkraftprodusentenes agering som styrer dette. Vannverdien de setter i øyeblikket reflekteres i prisen. Det er sterk fyllingsgrad i NO4, og det påvirker hvordan produsentene priser vannet. Det skaper kjørepress og kraftprisene havner da i snitt under halvparten av hva de gjør andre steder, påpeker Hansen.

Likere pris i sør

2020 var preget av svært lave kraftpriser og rekordlav systempris og områdepriser, spesielt i Sør-Norge. Nå er imidlertid overføringskapasiteten mellom Norge og Sverige i sør på plass igjen og det gir en utjevning i kraftprisene.

– I fjor var det mye arbeider på linjene hos Svenska Kraftnät. Når de var klare ble det mer lik pris mellom Oslo og Stockholm. Det forventer vi at det vil bli i år, sier Hansen, som også peker på at den endelige utfasingen av Ringhals 1 også vil bidra til en jevnere pris.

Men for Nord-Norge, må vi altså vente noen dager for å se om det blir en utjevning av prisen.