I dag fra 07:00 til 08:00 har Finland en spotpris som passerte 1000 euro/MWh. Det tilsvarer 10,08 kr/kWh i sluttbrukermarkedet før nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag legges på toppen. Også mellom klokken 14:00 og 15:00 i dag vil Finland komme opp i en timepris på over 10 kr/kWh.

Prisen er 100 ganger så høy som gjennomsnittsprisen i Norge i fjor, og den er så høy at det kan være verdt å nevne at kraftbørsen har en hardkodet maksimalpris på 3000 euro/MWh. Det vil si at strømprisen i Norden rett og slett ikke kan gå høyere enn ca. 30 kr/kWh, og at Finland i dag opplever en strømpris som utgjør en tredjedel av den teoretiske maksimalprisen i strømmarkedet.

Tilbudet og etterspørselen krysser ikke hverandre

Priskurvene som kraftbørsen Nord Pool publiserer for «day ahead»-markedet i Finland viser faktisk at tilbuds- og etterspørselskurven ikke krysser hverandre. Det er rett og slett en kløft mellom tilbudskurven og etterspørselskurven.

Det var en stor kløft mellom tilbudskurven og etterspørselskurven i Finland tirsdag 7. desember. Foto: Nord Pool

I «day ahead»-markedet er det et skille på ca. 3000 MWh mellom det som produseres og det som forbrukes hver time.

Når Europower tar kontakt med Nord Pool for å høre hva som skjer, forklarer kommunikasjonssjef Stina Johansen at priskurvene er basert på de dataene som Nord Pool har tilgjengelig, og at de er aggregert for hvert marked. Import og eksport av strøm kommer i tillegg.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool. Foto: Nord Pool

– Priskurvene som Nord Pool publiserer inkluderer ikke flyt eller andre data som ikke er tilgjengelig i aggregeringsprosessen, sier Johansen til Europower.

Det er likevel uvanlig at det er et så stort skille mellom tilbud og etterspørsel. I den samme timen har for eksempel Norge totalt sett for alle fem elspotområdene denne priskurven:

Den blå kurven viser hvor mye strøm norske kraftprodusenter er villig til å produsere på forskjellige prisnivåer, mens den røde viser hvor mye strømforbrukerne er villig til å betale. Prisen for timen settes der kurvene møter hverandre. Foto: Nord Pool

En gjennomgang av priskurvene for de forskjellige landene som Nord Pool dekker viser imidlertid at det også i Frankrike er én time med et tomrom mellom tilbudskurven og etterspørselskurven. Det skjer 09:00 i dag.

Fra 09:00 til 10:00 er etterspørselen større enn tilbudet i det franske strømmarkedet. Foto: Nord Pool

Avviket i Frankrike er imidlertid markant mindre enn i Finland, og det gjelder som nevnt kun én enkelttime.

Avhengig av strømimport

Dagens kraftsituasjon med skyhøye strømpriser viser at Finland er helt avhengig av å kunne importere strøm fra nabolandene for å kunne opprettholde strømleveransene.

Når ekstremtimen er unnagjort, viser tallene fra Nord Pool at Finland hadde en netto import på 3218 MWh fra 07:00 til 08:00. 2351 MWh kom fra Sverige, 1364 MWh fra Russland og 31 MWh kom fra Norge. Samtidig eksporterte finnene 528 MWh til Estland.

Importen fra Sverige skjer for øvrig i en periode der svenskene har store utfordringer med sitt strømnett og sin kraftproduksjon.

I prisområdet SE3 i Sør-Sverige har de en gjennomsnittspris på 241,29 euro/MWh i dag. På det meste var de oppe i 449,94 euro/MWh. Det er høyt, men fortsatt markant lavere enn i Finland. Til sammenligning ligger den norske snittprisen i NO1 (Oslo/Østlandet) på 170,82 euro/MWh.

Må overby nabolandene ved kraftkrise

Dagens prissituasjon i Finland er interessant også for Norge. For når kraftsituasjonskartet til Statnett viser at situasjonen er normal, og at det er liten fare for kraftrasjonering, er det med utgangspunkt i at Norge kan importere strøm over utenlandskablene ved behov.

– Med veldig stor sannsynlighet blir det ikke rasjonering fordi prisen fungerer, forklarte sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Europower.

Dagens situasjon i Finland viser at det i så fall kan bli veldig dyrt hvis vi skulle komme i en slik situasjon.

Enn så lenge er det imidlertid fortsatt mye vann i de norske vannmagasinene. Ifølge den siste oppdateringen fra NVE er vannmagasinene på landsbasis nå 68,7 prosent fulle, og det tilsvarer 59,9 TWh. Kapasiteten i Sør-Norge er imidlertid på kun 36,4 TWh hvis man legger sammen NO1 (4,4 TWh), NO2 (20,9 TWh) og NO5 (11,1 TWh).