Kraftprisene fortsetter å falle og siste uken før påskeuken kom den gjennomsnittlige systemprisen helt ned i 5,37 euro/MWh, tilsvarende 6,18 øre/kWh. Til sammenligning var prisen den siste uken før nyttår på 35,51 euro/MWh, eller 35,11 øre/kWh, et fall på 85 prosent i euro og 82 prosent i norske kroner.

Sammenlignet med samme uke i fjor, har prisen falt med 86 prosent fra 39,42 euro/MWh, eller 84 prosent i norske kroner, da prisen i fjor var 38 øre/kWh.

Årsaken er som Europower Energi har omtalt flere ganger, i første rekke det ekstremt høye hydrologiske overskuddet, altså betydelig mer snø og vann i magasinene enn normalt. Ifølge NVE var det i slutten av uke 13 hele 31 TWh mer snø i magasinenen enn det normale, mot 12 TWh mindre enn normalt i magasinene på samme tid i fjor.

I tillegg kommer forsterkende faktorer med mye vindkraft, lav gasspris, lavere forbruk på grunn av høyere temperaturer enn normalt, og til slutt effektene av korona-pandemien.

Kan bli kortvarig rekord

For å finne ukepriser lavere enn hva vi så i forrige uke, må vi mer enn 15 år tilbake. Men rekorden kan fort bli kortvarig. Selv om markedet mandag formiddag ser ut til å løfte seg ørlite grann, er det ventet at ukeprisen for inneværende uke (uke 15) vil havne enda lavere enn 5,37 euro/MWh (6,18 øre/kWh).

For kontrakten for uke 15 stengte fredag på 4,05 euro/MWh, tilsvarende 4,66 øre/kWh. Med tanke på at vi nå også har en uke foran oss med flere helligdager, er det mye som tyder på at den gjennomsnittlige systemprisen vil holde seg på det nivået.

Laveste priser i Norge

Ser vi på de nordiske prisområdene, er det nå relativt store forskjeller, ikke bare på timepriser, men også når vi ser gjennomsnittet i ukene. I Norge holder prisene seg relativt stabile både mellom prisområdene og gjennom døgnet. Snittprisen for de norske prisområdene ligger alle under den gjennomsnittlige systemprisen. I forrige uke hadde de tre sørlige prisområdene (NO1, NO2 og NO5) en gjennomsnittlig pris på 4,87 euro/MWh eller 5,59 øre/kWh, mens NO3 og NO4 (Trondheim og Tromsø) hadde en snittpris på 4,91 euro/MWh eller 5,64 øre/kWh.

De to nordligste prisområdene i Sverige lå på samme nivå, mens de to sørligste prisområdene i Sverige, samt Danmark og Finland lå til dels betydelig høyere. (se tabell )

Prisområde euro/MWh øre/kWh
NO1(Oslo)/NO2(Kr.sand)/NO5(Bergen) 4,87 5,51
NO3(Trondheim)/NO4(Tromsø) 4,91 5,64
SE1/SE2 (nord) 4,91 5,64
SE3 (Stockholm) 8,64 9,98
SE4 (Malmø) 8,68 10,03
DK1 (vest for Storebælt) 11,49 13,24
DK2 (øst for Storebælt) 16,08 18,51
FIN 20,32 23,37

Hovedårsaken ligger i første rekke i at Norge har produksjon basert på vannkraft, og at det nå er begrenset eksport ut. I Nord-Sverige er det i tillegg til mye vannkraft, også mye vindkraftproduksjon. Det blir dermed en jevnt lav pris.

Samtidig baserer Danmark mye av sin kraftproduksjon på vindkraft, som variere sterkt i produksjonsvolum. Det har bidratt til store svingninger i prisene og også enkelte ganger til negative priser i Danmark. Med mindre vind, blir det også timer med betydelig høyere kraftpriser, hvilket trekker gjennomsnittet opp. Med begrensninger i overføringskapasiteten til Norge, er det i tillegg ikke mulig å hente ut maksimalt for å dra nytte av de lave kraftprisene der.

Kraftprisen i Finland er fire ganger så høy som i Norge

Finland hadde forrige uke den høyeste områdeprisen i Norden med 20,32 euro/MWh, tilsvarende 23,37 øre/kWh. Det er en nedgang i fra siste uke før nyttår på 44 prosent og i aller høyeste grad betydelig, men samtidig ligger den langt over samtlige områdepriser i Norge.

I Finland er det også relativt beskjedent med vannkraftproduksjon sammenlignet med i Norge, og prisene er derfor i langt mindre grad påvirket av den hydrologiske situasjonen, men mer påvirket av forbruk, kjernekraftkapasitet og priser på gass.