Statnett utarbeider hvert andre år en langsiktig markedsanalyse (LMA). Den siste ble presentert i oktober 2020, og det skulle egentlig gå minst et år til neste rapport.

Men siden forrige rapport har utviklingen i markedet gått så fort at Statnett mener det er nødvendig med en oppdatering allerede nå.

– En slik oppdatering av LMA i mellomår gjør vi av og til når det skjer store endringer på kort tid. Siden vi publiserte LMA20 i oktober har det skjedd utvikling på en del sentrale faktorer som påvirker det langsiktige bildet, skriver Statnett.

Prisen opp 10 euro

De blå søylene var Statnett prisestimat i oktober 2020. I blå søylene viser at estimatene er kraftig oppjustert i juni 2021. Foto: Statnett

Et av de forholdene de ser på er prisutvikling i Norge. Her blir det gjort store endringer i estimatene.

– På norsk side øker den simulerte snittprisen med rundt 10 euro/MWh i 2025 og rundt 5 euro i 2030, sammenlignet med LMA20, skriver Statnett.

I rapporten er ikke estimatene tallfestet nøyaktig, men presentert i grafer. De indikerer at 2025-estimatet er økt fra rundt 30 euro til 40 euro. 2030-estimatet øker fra rundt 38 euro til 43 euro.

Dette er gjennomsnittspriser i Norge, men Statnett poengterer at økningen vil være størst i sør, og mindre i nord.

– Siden Sør-Norge er tettere knyttet mot kontinentet og UK med utvekslingskapasitet enn Nord-Norge, øker prisene relativt sett mer i sør, heter det i rapporten.

CO2-pris kraftig opp

En viktig årsak til utviklingen er den kraftige økningen CO2-prisen. Statnett forventer at den vil fortsette å øke.

– I mai 2021 var CO2-prisen i gjennomsnitt over 50 euro/tonn. Det er mer enn det dobbelte av prisen i begynnelsen av november. Frem mot 2030 venter vi en vekst til rundt 70 euro/tonn, skriver Statnett.

CO2-prisen drar prisene kraftig opp på kontinentet. Statnett justerer prisestimatet for Tyskland i 2025 opp fra rundt 35 euro til 50 euro.

– I oppdatert LMA øker den simulerte prisen på kontinentet med rundt 15 euro/MWh, både i 2025 og 2030. Dette skyldes primært økningen i CO2 pris, skriver Statnett.

I 2020 kostet utslipp av et tonn CO2 rundt 25 dollar. Nå er prisen over 50 euro, og i 2030 antar Statnett at prisen vil passere 70 euro. Foto: Shutterstock

Høy pris norsk konkurransefordel

Den antatte norske prisøkningen er i stor grad et resultat av dette, men estimatene tilsier altså at prisøkningen i Norge ikke blir like stor som lengre sør i Europa.

– Norsk kraftpris øker ikke like mye som kraftprisen på kontinentet. Dermed får Norge relativt lavere kraftpriser enn kontinentet og prisforskjellen mellom Norge og kontinentet øker, når CO2 -prisen øker. Som følge av dette vil Norge bli relativt mer konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg industri. Og nytten av handel med andre land øker, skriver Statnett.

Nord vs. sør

Som Europower skrev i går har det etablert seg store prisforskjeller mellom sør og nord i Norge. I første halvår var prisen 50 prosent høyere på Sørlandet sammenlignet med Nord-Norge. I juni var prisen 2,5 ganger så høy i NO2 (Kristiansand) og NO4 (Tromsø).

Fremtidige forskjeller mellom de norske prisområdene er ikke tallfestet i Statnett-rapporten, men en graf indikerer at prisen i Nord-Norge i 2030 vil ligge litt under 40 euro, mens prisen i Sør-Norge vil ligge opp mot 50 euro.

En slags konklusjon er at tungt forbruk bør legges nordpå, så får man heller bygge kraftproduksjon sørpå. Eller som Statnett utrykker det:

– I sør vil signalene gi sterkere insentiver til mer kraftproduksjon, mens i nord øker insentivene for etablering av mer forbruk.

Tidlige justeringer

Den opprinnelige markedsanalysen skulle dekke perioden frem til 2050. Så kan man stille spørsmål om hvor stor nytteverdi slike analyser har når det må gjøres så kraftige endringer allerede i første halvår i 2021.

Hele den oppdaterte markedsanalysen kan leses her. Den inneholder også antatt kostnadsutvikling på bygging av havvind.

Det opprinnelige markedsanalysen fra oktober 2020 kan leses her.