Statnett har lagt frem sin kortsiktige kraftmarkedsanalyse for 2021 til 2026, og der kommer det frem at de forventer at strømprisene går ned til våren neste år og at de gradvis vil bli lavere i årene fremover.

De opererer med tre scenarioer for gjennomsnittlig prisutvikling de neste fem årene. I basisscenarioet forventer de at snittprisen på norsk strøm vil ligge på 53 øre/kWh neste år, for så å gradvis falle til 41 øre/kWh i 2026.

Også i høyprisscenarioet forventer de en nedgang. Der anslår de at snittprisen vil falle fra 59 øre/kWh neste år til 50 øre/kWh i 2026. Tilsvarende forventer de en nedgang fra 37 øre/kWh til 33 øre/kWh for lavprisscenarioet.

År Basis Lav Høy
2022 53 øre/kWh 45 øre/kWh 59 øre/kWh
2023 47 øre/kWh 37 øre/kWh 56 øre/kWh
2024 42 øre/kWh 32 øre/kWh 51 øre/kWh
2025 40 øre/kWh 32 øre/kWh 50 øre/kWh
2026 41 øre/kWh 33 øre/kWh 50 øre/kWh


Tabellen viser forventet gjennomsnittspris for strømmen i hele Norge i de tre forskjellige scenarioene.

Samtidig anslår rapporten at det vil være relativt store forskjeller mellom Nord- og Sør-Norge. I basisscenarioet anslår de en snittpris på 25 euro/MWh i Nord-Norge og 55 euro/MWh i Sør-Norge i 2026. Det tilsvarer omtrent 25 øre/kWh og 55 øre/kWh med dagens valutakurs.

Forutsetter lavere gasspriser

Som en del av arbeidet med analysen har Statnett kjørt sine prismodeller med hele 29 forskjellige historiske værår, for å kunne anslå prisutviklingen fremover.

2021 har vært et helt eksepsjonelt år i kraftmarkedet, og det er ingen tidligere analyser som har fanget opp og anslått dagens prisnivå i forkant.

De høye strømprisene har flere forklaringer, men en av de viktigste årsakene er at gassprisen har gått mangegangeren samtidig som CO2-prisen har økt kraftig. Dette har gitt store utslag for strømprisene fordi gasskraften har kommet på marginalen i det europeiske kraftmarkedet.

I rapporten anslår Statnett at gassprisen vil gå ned fra 55 euro/MWh i 2022 til 20 euro/MWh i 2026. De forventer en prisnedgang også i høyprisscenarioet.

År Basis Lav Høy
2022 55 euro/MWh 35 euro/MWh 75 euro/MWh
2023 35 euro/MWh 20 euro/MWh 50 euro/MWh
2024 25 euro/MWh 15 euro/MWh 37 euro/MWh
2025 20 euro/MWh 15 euro/MWh 31 euro/MWh
2026 20 euro/MWh 15 euro/MWh 30 euro/MWh

Tabellen viser Statnetts anslåtte gjennomsnittspriser for gassen i tre forskjellige scenarioer. Felles for alle tre er at gassprisen faller fra dagens skyhøye nivå.

Europower har spurt Statnett om hvordan de kan være så trygge på at gassprisen vil falle.

G. Løvås er konserndirektør for kraftmarked og system i Statnett. Foto: Astrid Waller

– Vi baserer oss på forward i gassmarkedet og eksterne analysebyråer. Vi er ikke selv eksperter på disse markedene, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, til Europower.

Han fastslår at analyser aldri kan treffe perfekt, og at ingen klarer å forutse de ekstreme tilfellene. Han mener det likevel er god grunn til å tro at det er mer sannsynlig med en nedgang fra dagens prisnivå, enn en prisoppgang.

Unaturlig høy gasspris

– Vi har ganske god kunnskap om hva det koster å produsere gass og kull. Nå er prisnivået skyhøyt over. Vi forventer at markedet gradvis vil nærme seg det det faktisk koster, sier Løvås.

Løvås viser til at etterspørselen etter gass er i en svært spesiell situasjon nå, blant annet som en følge av at aktiviteten tok seg kraftig opp igjen etter koronanedstengingen.

Slik beskriver Statnett utviklingen i rapporten:

«Gjenåpning av verdensøkonomien etter korona-krisen skapte stor etterspørsel etter gass på det globale LNG markedet, som igjen presset europeiske gasspriser opp. Kullprisene ble også blitt drevet opp, som følge av at kullkraft ble billigere enn gasskraft. Dette ga høyere utslipp av CO2 per MWh, som igjen skapte høyere etterspørsel etter CO2 -kvoter og vekst i CO2 -prisen.»

Statnett viser til at de har lagt til grunn et betydelig utfallsrom for både kull- og gassprisene i sin analyse, og viser til at forward-markedet forventer en nedgang.

Samtidig påpeker de at dette markedet har økt forventningene til kull- og gassprisene noe de siste ukene, og at det kan være et forvarsel om at prisutviklingen fremover kan bli nærmere høyprisscenarioet enn basisscenarioet.

Her kan du laste ned og lese rapporten.