Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Jeg kjenner selvsagt alle argumentene. Olje/gass-virksomheten har ekstrem stor betydning for norsk økonomi. Hver arbeidsplass innen olje og gass gir Norge mye større inntekter enn noen annen virksomhet.

Men likevel, jeg skjønner det ikke. Klimautfordringene er så velkjente at det ikke er behov for en nærmere beskrivelse. Ved siden av kull, er olje og gass de viktigste kildene til CO2-utslipp.

Likevel leter vi etter mer olje- og gass.

Henger ikke sammen

Regjeringen la nylig frem en energimelding. Den tar for seg både fornybar og fossil energi. Havvind og hydrogen er det store satsingene innen fornybart, mens olje/gass-politikken ligger fast.

Selv om Erna Solberg helst ville fokusere på det fornybare:

– Jeg har i mange år snakket om at vi trenger en omstilling som gjør at vi blir mindre avhengig av olje- og gassnæringen. Med denne meldingen tar vi syvmilssteg i retning det som skal til for å skape de nye jobbene, sa statsministeren da meldingen ble lagt frem.

Har virkelig Erna profilert seg på en omstilling bort fra oljen? Jeg har ikke inntrykk av det. Tvert imot er inntrykket at regjeringen ønsker at satsingen på olje skal opprettholdes.

Energimeldingen bekrefter det. Et av kapitlene (side 141) heter «Videre leting er en forutsetning for verdiskaping og aktivitet»

– Dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder er viktig for å opprettholde både lønnsom leteaktivitet og den langsiktige verdiskapingen fra, og i tilknytning til, norsk sokkel, på et høyest mulig nivå, skriver regjeringen der.

Stikkordene for oljesektorene er altså «dagens praksis» og «høyest mulig nivå». For meg henger ikke det sammen med «…syvmilssteg i retning (…) de nye jobbene.»

Flagg som vifter

Da energimeldingen ble presentert, ble Erna utfordret på om Norge skal fortsette å lete etter olje. Svaret var mer pussig enn relevant:

– De landene som sier det, er jo de som er ferdige med olje- og gassvirksomheten sin. Det koster dem ingenting. Ingenting i arbeidsplasser. Ingenting. De får flagg som vifter, men det koster dem ingenting, sa Solberg.

Dette var så rart formulert at vi må ta høyde for misforståelser. Likevel, vi prøver oss på et par tolkninger:

Erna mener at økonomi og olje-arbeidsplasser er så viktig at det trumfer andre hensyn, inkludert klimaendringer. Og, Norge skal fortsette med oljevirksomheten til vi er sikre på at vi ikke taper en eneste krone, uavhengig av at olje og gass er skadelig for verden.

Vifter med flagg? Hva er det hun prater om? For oss som ikke skjønner norsk oljepolitikk, gjør ikke slike uttalelser fra landets statsminister saken noe lettere.

Ren energi for å produsere skitten energi

For å forsvare fortsatt leting etter olje og gass, brukes gjerne klimaargumenter. For eksempel at Norge har renere olje/gass-produksjon enn andre land.

Greit nok, men hovedproblemet med olje/gass er vel at produktene forbrennes? Likevel, la oss legge godviljen til. La oss forsøke å forstå oljepolitikken gjennom klimaargumentet.

Energimeldingen inneholder et interessant avsnitt (side 36) om energibruken i Norge. Tallene fra 2019 forteller at Norges samlede energibruk er 316 TWh. 54 prosent av dette blir dekket av elektrifisering. Det betyr at det gjenstår rundt 145 TWh å elektrifisere, derav 80 TWh på land.

En metode for å drastisk redusere Norges utslipp, er å elektrifisere sokkelen. Altså å sende ren energi ut til plattformene, slik at skitten energi kan produseres på en renere måte.

Utslippene på plattformene blir mindre, oljeselskapene sparer gass ved å bruke fornybar energi, mens gassen sendes ut i verden og forbrennes et annet sted.

Det er her jeg merker at jeg kommer til kort. Jeg skjønner ikke logikken i å bruke ren energi på å produsere skitten energi, samtidig som titalls TWh fossilt forbruk på land kan elektrifiseres.

Jeg skjønner jo at Norges klimaregnskap blir bedre av å sende strøm til plattformene, men jeg skjønner ikke hvordan det gjør verden noe bedre.

Jeg er sikker på at statsråder, oljeselskaper og næringslivsorganisasjoner gjerne vil forklare dette til meg, men jeg er ikke overbevist om at forklaringene vil være sanne.

Ikke riktig det vi har lært

For det handler om økonomi, stupid. Arbeidsplasser og velferdsstat. Uten oljepengene vil Norge ikke være det samme. Det er i hvert fall det vi har lært.

Men er det sant? Ikke nødvendigvis.

SSB har forsket på hva som vil skje hvis Norge avslutter letingen etter olje og gass nå. Rapporten ble publisert i oktober 2020.

Et av scenarioene i rapporten er hvis tildelingen av nye letearealer stanses ved utgangen av 2021, og oljeselskapene bare får lov å videreføre felter som allerede er i drift.

Hva vil skje da? Kollaps i økonomien? Ragnarokk og konkurs?

Vel, ikke helt. Les hva SSB skriver. Det er et langt avsnitt, men verdt å lese;

"Vi anslår at det først vil være fra om lag 2030 at en slik politikk vil få nevneverdig betydning for investeringer og utvinning på norsk sokkel. Fra 2030 til 2050 vil utvinningen gradvis synke og petroleumsinvesteringene faller mer enn de gjør i referansebanen. Siden effektene kommer et stykke ut i tid og på et tidspunkt hvor oljenæringen allerede betyr mindre for norsk økonomi enn i dag, er de makroøkonomiske effektene av dette tiltaket gjennomgående små. På det meste faller BNP i fastlands-Norge med en halv prosent i forhold til referansebanens nivå ifølge våre anslag. Selv verkstedindustrien, som er mest oljerelatert blant industrinæringene, kommer seg gjennom en slik politikkendring uten stort fall i produksjonen", skriver SSB.

Allerede rike nok

Kontrasten kunne knapt vært større enn det regjeringen skriver om at «…jevnlige konsesjonsrunder er viktig for å opprettholde lønnsom leteaktivitet og den langsiktige verdiskapingen…»

Er ikke regjeringen klar over at de har et statlig byrå som heter SSB? Rapporten er ikke nevnt i energimeldingen.

Verdien av oljefondet er i skrivende stund 11.598 milliarder kroner, eller 2,1 millioner kroner per innbygger. I fjor var avkastningen til oljefondet ti ganger større enn statens oljeinntekter, 1070 milliarder mot 107 milliarder.

Så hvor rik må Norge egentlig være for å avslutte letingen etter olje og gass som forgifter verden?

Som sagt, jeg skjønner ikke norsk oljepolitikk. Eller klimapolitikken for den saks skyld.