Kronikk av Jon Christian Thaulow, advokat og partner i BAHR.

Presidentskiftet i USA skapte ny dynamikk i den globale klimakampen. Ambisjonene er høye og snart vil kampen stå om arbeidsplassene som skal skapes innen grønn industri. Stortingets behandling av Klimameldingen derimot, sa lite konkret om hvordan Norge skal nå klimamålene og posisjonere seg i den globale konkurransen om de grønne arbeidsplassene. Det er bekymringsfullt for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Regjeringens Klimaplan for 2021-2030, også omtalt som «Klimameldingen», varsler ambisiøse klimamål. Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 med 90-95 prosent reduksjon i utslippene. På veien dit skal store kutt være tatt allerede i 2030. Regjeringen planlegger for å overoppfylle målsettingene, noe de fleste partier er enige om. Spørsmålet er hvordan?

Et grunnleggende poeng for valg av virkemidler er at utslippsproblemene er globale. Derfor er også mange av løsningene og virkemidlene forankret regionalt og internasjonalt. For Norge er samarbeidet med EU det viktigste. Målet er å redusere utslippene innenfor EU/EØS-området som helhet, og ikke bare i hvert enkelt land.

Under det digitale klimamøtet med de 40 rikeste landene i verden, slo president Joe Biden fast at satsing på grønn industri vil være avgjørende for at USA skal nå sine nye klimamål. Samme Biden erklærte at den grønne industrien skal skape millioner av nye arbeidsplasser i USA. Med nye jobber i sikte får Bidens ambisiøse klimaplan støtte av det mektige fagforbundet for gruvearbeidere, United Mine Workers of America (UMWA). I Storbritannia har statsminister Boris Johnson varslet store klimakutt, og det politiske miljø har utfordret finansminister Rishi Sunak; For å lykkes i den internasjonale konkurransen må Sunak få på plass en plan for hvordan omleggingen til mer grønn industri og grønne arbeidsplasser skal stimuleres og finansieres. EU på sin side jobber med omfattende låne- og støtteordninger slik at EU-landene kan ta kraftfulle posisjoner i konkurransen om kapital og arbeidsplasser. Hvilke grep skal så Norge svare opp med?

Da Stortinget behandlet «Klimameldingen» i våres var det liten enighet om mål og virkemidler. Partiene fremmet ikke mindre enn 329 konkrete forslag til ulike tiltak, men bare fem av disse fikk flertall. Et utsagn det var enighet om blant våre folkevalgte var at «i fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige.». Det samme ser USA og andre ledende industrinasjoner. De alle ønsker seg de nye grønne og bærekraftige arbeidsplassene - i sitt eget land - og konkurransen er i ferd med å hardne til.

Våre folkevalgte burde hatt mer fokus på å enes om hva som faktisk kreves for å nå klimamålene og skape de grønne arbeidsplassene - i Norge. På samme måte som at utslippene skal kuttes der de er billigst, vil de nye arbeidsplassene komme der hvor forutsetningene ligger best til rette. Oljenæringen har den fordelen at petroleumsforekomstene ligger på norsk sokkel, slik at lokaliseringen er gitt, mens for ny grønn industri blir konkurransen om lokalisering en helt annen.Det kommende Storting har en viktig oppgave som venter.

Jon Christian Thaulow er leder for BAHRs markedsgruppe for energi, naturressurser og shipping