Av Rune Flatby, Direktør i konsesjonsavdelingen, NVE

I leserinnlegg stiller Ådne Bratthammer spørsmål om NVE gjennomfører høringsprosesser som skalkeskjul for udemokratiske prosesser.

NVEs konsesjonsbehandling er regulert gjennom energiloven, og plan og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. En viktig del av dette er brede høringsrunder og folkemøter for å informere berørte myndigheter og berørte interesser.

Alle våre avgjørelser kan påklages til Olje- og energidepartementet for å sikre at vi følger regelverket, og at våre avgjørelser kan vurderes av politiske myndigheter.