Mens Solør Bioenergi vokser stort ved å kjøpe Pemco Energi (se egen sak), tar andre, mindre selskaper veksten enda mer stegvis. Ett av dem er Norsk