Det kommer frem i et oppdragsbrev OED har sendt til RME. Oppdraget går ut på at RME skal utarbeide nye forskrifter som slår fast at hvert enkelt nettselskap har ansvar for sitt område, og at store nettselskaper ikke får et utvidet regionalt ansvar.

Dermed nærmer det seg en konklusjon i et arbeid som har pågått i flere år. Her er en kort oppsummering av tidslinjen for dem som ikke har fulgt prosessen i detalj:

  • Mai 2019: I et brev ba OED RME om å gjennomgå organiseringen av driftskoordinering i kraftsystemet. RME satte da ned en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å oppsummere dagens situasjon og eventuelt komme med endringsforslag
  • Mai 2020: Ekspertgruppen leverte sin rapport. Der ble det definert et prinsipp: «Alle nettselskap må i dialog med tilknyttede nettselskap og nettkunder ta ansvar for driften av eget nett.»
  • August 2020: Høringsfrist for å kommentere ekspertgruppens rapport gikk ut. En rekke av de største nettselskapene og sentrale organisasjoner hadde sendt inn uttalelser.
  • November 2020: Basert på ekspertgruppens rapport og høringsuttalelsene sendte RME sin anbefaling til departementet. Konklusjonen var at alle nettselskap må ta ansvar for eget nett, og at ingen selskaper skal få større ansvar enn andre for regional koordinering.
  • Mars 2021: Departementet sender nytt oppdragsbrev til RME. I brevet sier departementet seg enig i RME sin anbefaling, og ber om at det blir utarbeidet forskrifter i tråd med anbefalingen.

Energi Norge fikk ikke viljen sin

I det siste brevet skriver departementet følgende:

– OED er enig i hovedtrekkene i RMEs anbefaling. (…) Istedenfor å gi enkelte nettselskaper utvidede oppgaver, foreslår RME å tydeliggjøre ansvaret hvert enkelt nettselskap har for eget nett, skriver OED.

Høringsuttalelsen til Energi Norge tyder på at den største organisasjonen i bransjen ikke er enig i denne konklusjonen. Der argumenterte de med at de største selskapene bør ha et overordnet ansvar for koordinering:

– Effektiv organisering av fremtidig driftskoordinering må bygges rundt de selskapene som har fysisk grensesnitt mot TSO regionalt og disse må ta lederskap i koordinering med andre nettselskap i egen region og sideordnet koordinering. Det er denne modellen med regionale kompetansesentra som må være kjernen i organisering av DSO-rollen i Norge, skrev Energi Norge.

Men anbefalingen fra RME til departementet var altså motsatt:

– I tråd med ekspertgruppens anbefaling mener RME at alle nettselskap må ta ansvar for eget nett. RME vil ikke anbefale at enkelte nettselskaper får et større ansvar enn andre nettselskaper for koordinering regionalt før systemansvarlig skal ivareta den overordnede koordineringen, skrev RME i sin rapport - og dette var altså departementet enig i.

Men RME understreker at dette innebærer at hvert enkelt nettselskap blir pålagt et større selvstendig ansvar:

– RME mener det i større grad enn i dag bør være et ansvar for alle nettselskap om å være koordinert med tilgrensende og overliggende nettselskap og tilknyttede kunder i de tilfellene det er relevant, skriver RME.

Informasjonsflyt skal være digital

Ekspertgruppen tok for seg en rekke spesifikke temaer, som spenningsregulering, driftstanskoordinering og flaskehalshåndtering. RME drøfter også hvert enkelt av disse områdene i sin rapport.

En konklusjon hos begge er at for å oppnå godt samarbeid mellom nettselskapene, må det være en effektiv informasjonsflyt. Og at den må skje i digitale systemer.

– En sentral forutsetning er at nettselskapene har mer oppdatert og nøyaktig informasjon om faktisk tilstand i eget og tilgrensende nett, og gode prognoser for hvordan forhold utvikler seg over tid. Informasjon må kunne deles effektivt med andre nettselskap, tilknyttede kunder og systemansvarlig, skriver RME.

Anbefalingen til departementet fra RME var at nettselskapene får klare føringer om mer effektiv håndtering av data, slik at utveksling av informasjon mellom selskapene blir mer strømlinjeformet.

Departementet har fulgt opp denne anbefalingen ved å gi RME beskjed om å utarbeide en digitaliseringsplan:

– En vellykket digitalisering av kraftsektoren forutsetter at arbeidet samordnes mellom alle aktuelle aktører. Målet er at data skal skapes én gang og kunne gjenbrukes i ulike relevante prosesser hvor det vil gi økt nytte. På lang sikt er målsettingen med digitaliseringsarbeidet en felles bruk av standarder, skriver departementet i oppdragsbrevet.