Det viser innstillingen som energi- og miljøkomiteen på Stortinget har lagt frem.

Som ventet er det enstemmighet om Statnett i fremtiden skal ha monopol på å bygge utenlandskabler.

Det som blir vedtatt er i tråd forslaget regjeringen la frem - som igjen var i tråd med det Stortinget etter lange prosesser påla regjeringen å legge frem.

Men det er fortsatt uenigheter mellom partiene, og de dreier om unntak for NorthConnect, og om kabler til havvindparker også kun skal kunne bygges av Statnett.

Skillelinjene går i all hovedsak mellom regjeringspartiene og Frp på den ene siden, og opposisjonen på den andre siden.

Bygge ja, drive nei

Det første spørsmålet er om NorthConnect skal unntas Statnett-monopolet. Som kjent ble NorthConnect-søknaden levert inn før monopolet blir vedtatt, og regjeringen gjør derfor et unntak - fordi ingen lovendringer skal ha tilbakevirkende kraft. Northconnect er eid av Agder Energi, Lyse, Hafslund Eco og svenske Vattenfall.

Dette vil bli vedtatt i Stortinget av regjeringspartiene og Frp som har flertall. Det betyr i praksis at NorthConnect kan konsesjonsbehandles, men det betyr på ingen måte at kabelen vil få konsesjon - kun at søknaden kan behandles.

Opposisjonspartiene i ulik grad uenig med regjeringen om dette unntaket. Arbeiderpartiet understreker at de er enige i det prinsipielle, at lovendringer ikke skal ha tilbakevirkende kraft. De er altså enig i at NorthConnect-søknaden skal kunne behandles.

Men hvis kabelen blir realisert, insisterer Ap på at unntaket kun gjelder bygging av kabelen - ikke å eie og drive den.

– Ap ønsker derfor å tydeliggjøre at dersom North Connect en gang i framtida skulle få konsesjon, så må Statnett uansett ha overtatt kabelen før den faktisk kan bli satt i drift, skriver partiet.

Ap har levert inn et forslag om at dette må presiseres, men ingenting tyder på at regjeringspartiene og Frp vil støtte forslaget, og det vil dermed bli nedstemt.

Ikke nødvendigvis fordi regjeringspartiene er uenige i prinsippet, men mer sannsynlig fordi at de mener at denne forutsetningen allerede er fanget opp i lovendringene.

– Nei, ikke tilbakevirkende kraft

Sp og SV går betydelig lengre, de vil ikke gi noe unntak for NorthConnect i det hele tatt. De mener at man ikke trenger å ta hensyn til prinsippet om tilbakevirkende kraft.

– Det hadde blitt søkt om konsesjon til bygging av den samme forbindelsen også før endringen av energiloven ble fremmet og behandlet i Stortinget i 2013, uten at det ble gitt noe unntak for søknader under behandling i det lovvedtaket. NVE satte den gang konsesjonsbehandlingen av NorthConnect og NorGer på vent, skriver de to partiene i en felles merknad.

For å skjønne denne merknaden, må man ha en kort historietime.

En kort historietime

Helt frem til 2013 var det åpent for at andre aktører enn Statnett kunne bygge utenlandskabler, men det året ble det innført monopol.

Begrunnelsen var slik:

«…systemansvarlig har best mulighet til å se porteføljen av utenlandsforbindelser i sammenheng med det innenlandske kraftsystemet, herunder virkninger på forsyningssikkerheten og behov for forsterkninger av innenlandsk nett som følge av utenlandsforbindelser.»

Ingen andre aktører har bygd utenlandsforbindelser, heller ikke før 2013. Men muligheten gjorde at de kunne planlegge nye kabler. For eksempel var det private aktører, det vil si store kommunalt eide kraftselskaper, som tok initiativet til Tyskland-kabelen. Statnett tok etterhvert over, og kabelen er i dag realisert.

(Digresjon: Kabelen til Tyskland har vært i drift en stund, men vil bli offisielt åpnet av Erna Solberg og Angela Merkel torsdag neste uke.)

Uansett - monopolet som ble innført i 2013 ble opphevet allerede i 2016 - av dagens regjering. Da var begrunnelsen slik:

«…det er store kostnader knyttet til å etablere utenlandsforbindelser, og et mer mangfoldig aktørbilde vil kunne drive frem prosjekter for sammenlikning og i konkurranse med hverandre.»

Men så kom Acer-saken i 2018, og i et sammensurium av et kompromiss ble Ap/MDG enige med regjeringspartiene om at tredje energimarkedspakke skulle vedtas, og at Statnett-monopolet skulle gjeninnføres.

Dermed er vi fremme ved i dag, hvor regjeringen foreslår og det blir vedtatt at Statnett skal ha monopol, men at det skal være unntak for NorthConnect - av prinsipielle årsaker.

Mens Sp og SV altså sier nei til dette prinsippet - av historiske årsaker.

Hybridkabler til havvinden

Nok om det, nytt tema. Det andre området det er strid om, er om Statnett også skal ha monopol på kablene som skal bygges til norske havvind-parker i Nordsjøen.

Det som blir vedtatt nå, er at Statnett ikke skal ha monopol på dette. Regjeringen ønsker at dette skal utredes nærmere, men legger altså ikke slike kabler inn under monopolet som nå blir vedtatt.

Her står opposisjonspartiene samlet imot regjeringen, og mener at Statnett skal ha monopol også på slike kabler.

Et viktig moment er at en havvind-park kan bli tilknyttet flere land, og overføring av strøm mellom landene kan dermed skje gjennom disse såkalte hybridkablene.

Hva mindretallet i opposisjonen mener er vanligvis ikke veldig interessant, men i lys av valget til høsten kan det ha stor betydning.

Ap og MDG skriver følgende i en felles merknad:

– Det er sterke argumenter for at Statnett også skal ha ansvar for den nye, hybride typen mellomlandsforbindelser. Et viktig argument er behovet for en samlet og koordinert styring av nettinfrastruktur på land og til havs.

De to partiene har også levert et forslag i tråd med dette. Regjeringspartiene vil sørge for at forslaget ikke får flertall, men det viser hva som kan komme hvis Ap tar over regjeringsmakten.

På den annen side, at de fire opposisjonspartiene ikke klarer å samle seg i slike merknader viser at det vil bli et omfattende arbeid for dem å samle seg i energipolitikken - hvis de skulle vinne makten.