Ni nettkunder tok Elvia AS til retten fordi de ikke ville installere smarte strømmålere. Nå har de tapt og må ut med 6,6 millioner kroner i sakskostnader.

Bakgrunnen for søksmålet mot nettselskapet var at nettkundene fryktet en rekke helseplager som følge av stråling fra de smarte strømmålerne, såkalte AMS-målere, som det i dag er påbudt å installere i norske hjem.

Det fant imidlertid ikke Borgarting lagmannsrett tilstrekkelig dokumentasjon for, og de ni kundene tapte på alle punkter, skriver Bergens Tidende. Da hadde de allerede tapt i tingretten.

For få måneder siden vant Agder Energi Nett en tilsvarende rettssak. I fjor tapte også sju kunder en liknende sak mot Istad Nett (artikkelen vi her lenker til oppsummerer også en del andre liknende saker).

«Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene er helseskadelig», heter det i den nye dommen.

Nettselskapet har krav på å slippe til

Lagmannsretten konkluderer klart med at kundene plikter å slippe til nettselskapet. «Lagmannsretten kom til at manglende medvirkning til målerbytte utgjør et vesentlig kontraktsbrudd som gir rett til å stenge strømmen etter forbrukerkjøpsloven», skriver retten i gjengivelsen av dommen.

Dessuten slår lagmannsretten klart fast at nettselskapet har anledning til å kreve uhindret tilgang til måleren. «Et annet sentralt spørsmål i ankesaken var om nettselskapet kunne kreve dom for at nettkundene har plikt til å gi uhindret tilgang til måleren for anlegget sitt. Lagmannsretten kom til at det var adgang til å gi dom for det», skriver lagmannsretten i oppsummeringen.

Rettssakene har kostet 6,6 millioner kroner, en regning de ni nettkundene nå må betale selv.

Ifølge lederen for en innsamlingsaksjon for de berørte, Einar Flydal, vil de nå undersøke om det er mulig med nye rettsoppgjør.

– De som mener de blir akutt syke av AMS-målere, opplever dette nærmest som et justismord. Flere klarer ikke å bo hjemme og må flytte, sier han til Bergens Tidende.

Ifølge Elvias advokat, Aksel S. Tannum, er selskapet fornøyd med å ha fått medhold i de rettslige spørsmålene saken har reist.