Europower har de siste årene fulgt med på utviklingen av nettleien til de største selskapene (flere enn 50.000 nettkunder). De to foregående årene (2019 og 2020) ble nettleien i gjennomsnitt satt opp, men i år har et flertall av de største selskapene satt nettleien ned.

Tabellen under i saken viser fastledd og energiledd for hvert enkelt selskap, samt den samlede årsleien. For sistnevnte har vi lagt til grunn i et årsforbruk på 20.000 kWh.

Nettleiene som er oppgitt gjelder vanlige husholdninger, og er inkludert alle avgifter. Se flere forutsetninger for utregningene nederst i saken.

Nettleie fra 1. januar 2021

Selskap

Antall kunder

Fastledd

kr/år

Energiledd

øre/kWh

Totalt kr/år

Endring

Agder Energi

204.914

3750

36,49

11.048

+ 140

Arva (Troms Kraft*)

118.035

2000

29,69

*7.938

- 1688

BKK

224.900

2050

42,61

10.572

+ 140

Elvia (Innlandet)

920.420

4450

28,99

10.247

- 720

Elvia (Oslo/Viken)

920.420

1380

44,80

10.340

- 526

Glitre

95.443

1625

42,45

10.115

- 850

Haugaland

84.380

2700

48,40

12.380

+ 640

Lyse

154.556

2640

44,00

11.440

0

Mørenett

66.785

2500

42,11

10.922

- 860

Norgesnett

97.163

2375

40,86

10.547

- 748

Skagerak

204.220

3450

40,15

11.480

- 90

Tensio Nord

88.594

3030

51,75

13.380

- 333

Tensio Sør

164.462

2375

45,24

11.423

+ 78

Gjennomsnitt

186.452

2640

41,35

10.910

- 371

* Det blir ikke betalt moms på nettleien i Troms Kraft-området.

Fortsatt forskjell på Hafslund og Eidsiva

Landets største selskap, Elvia, opererer fortsatt med to forskjellige nettleier, en for tidligere Hafslund-kunder og en for tidligere Eidsiva-kunder.

Fortsatt er det slik at Hafslund-kundene har det laveste fastleddet i landet, mens Eidsiva-kundene har det høyeste. Men det er stor forskjell på energileddene i de to Elvia-områdene så den årlige sluttsummen er omtrent den samme.

Begge områdene får redusert leie i forhold til i fjor.

– Bakgrunnen er blant annet at Statnett har besluttet å redusere sin nettleie i 2021, men samtidig varslet at inntektsreduksjonen vil bli hentet inn igjen over fireårsperioden 2022-2025, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Nettselskapene til Agder Energi og BKK plusser på nettleien med 140 kroner. Det er identisk med økningen i elavgiften. Sånn sett står nettleien til disse to selskapene på stedet hvil.

Når de andre selskapene har redusert sine nettleier, må man altså ta med i betraktningen at elavgiften har gått opp. Man kan egentlig plusse på 140 kroner på reduksjonen.

Kraftig kutt i nord

Arva er et nytt selskap fra årsskiftet, bestående av nettselskapene til Troms Kraft og Bodø Energi (Nordlandsnett). Men fortsatt må kundene hente prisinformasjon fra sine tidligere selskaper.

– Foreløpig finner du din kundeinformasjon på våre gamle nettsider, heter det på forsiden til Arva.

Arva har gjort et kraftig kutt i nettleien i Troms Kraft-området.

– NVE har besluttet at fastleddet skal utgjøre minimum femti prosent av en gjennomsnittskundes nettleie. Vi har derfor måttet justere opp fastbeløpet og ned energileddet for å møte dette kravet. Inkludert i våre nye priser er også en korona-effekt fra Statnett, hvor de gir alle nettselskap en betalingsutsettelse i 2021, heter det på Troms Kraft sin nettside.

I tillegg reduseres nettleien som følge av mer-inntekt tidligere i år.

– I sum betyr alle justeringer at nettleien for husholdning med et gjennomsnittlig forbruk av strøm blir 14 prosent lavere nettleie i 2021 enn i 2020, skriver de.

Med er årsforbruk på 20.000 kWh er kuttet over 17 prosent.

I dette området betales det ikke moms på nettleien, så det derfor kan man ikke sammenligne denne nettleien direkte med de andre selskapene. Men selv hvis man la på moms har Troms Kraft-delen av Arva nå den laveste nettleien av alle de store selskapene.

I Bodø Energi-delen av Arva gjøres det ingen prisendringer. Meldingen til kundene er at det vil ta noe tid før prisene i Arva blir like:

– Grunnen er at Troms Kraft Nett og Nordlandsnett historisk sett har en ulik pris og tariffstruktur. Videre kommer det nasjonale føringer fra NVE på hvordan nettleietariffer skal utformes i 2021. Vi vil da uansett måtte tilpasse tariffene våre til dette, heter det på nettsiden.

Glitre skiller mellom natt og dag

Glitre Energi Nett har satt ned nettleien sin med 850 kroner, gitt et forbruk på 20.000 kWh. Men selskapet kommer muligens heldig ut av Europowers beregning.

Årsaken er at Glitre som eneste selskap differensierer nettleien gjennom døgnet. I vinterhalvåret slår de av 12 øre/kWh på energileddet fra ti om kvelden til seks om morgenen, og tilsvarende 2,5 øre om sommeren.

I vår beregning har vi regnet ut et gjennomsnitt fordelt på antall timer uten å ta hensyn til at strømforbruket er lavere om natten. Reduksjonen på 850 kroner i nettleien til Glitre er nok derfor ikke helt riktig.

Haugaland Kraft er det eneste av de store selskapene som setter opp nettleien betydelig. Det skjedde allerede fra 1. oktober.

– Inntektsrammen til Haugaland Kraft har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i samfunnet og omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten, er begrunnelsene de gir til kundene.

Økt elektrifisering og oppgradering er nok en argumenter de fleste nettselskapene kunne ha brukt for å sette opp nettleien.

Lyse forbereder seg på ny modell

Lyse har ikke oppdatert sine priser fra 2020, og nettleien blir dermed stående.

– Vi har ikke endret prisene for nettleie fra 1. januar 2021, mens justering av elavgift kan gi endring på faktura for kunder, heter det i en mail til Europower fra selskapet.

Det kan altså virke som om Lyse velger samme løsning som Agder og BKK med å plusse på med 140 kroner. Men siden Lyse ikke har gjort en formell justering blir selskapet stående med null i endring i vår tabell.

Lyse varsler imidlertid kundene at det vil komme endringer:

– NVE har foreslått å innføre endringer i nettleien. Vi vil gi deg mer informasjon om ny prismodell og tips til hvordan du kan holde nettleien nede i god tid før ny prismodell innføres, heter det i et nyhetsbrev.

Norgesnett med sine tre nett-områder kutter nettleien med nesten 750 kroner.

– Nettleien reduseres i gjennomsnitt 6 prosent eksklusivt avgifter for de de fleste kundegruppene fra 1. januar 2021. Dette har bakgrunn i lavere kostnader til overliggende nett, skriver selskapet.

Mørenett reduserer nettleien med 860 kroner.

– Vi har lagt bak oss et år med lave strømpriser og lav rente, noe som har redusert Mørenett sine overføringskostnader i kraftnettet. I tillegg har Mørenett blitt mer effektiv, noe som også bidrar til at selskapet kan sette ned nettleieprisene, skriver selskapet til kundene.

– Større reduksjon enn man får inntrykk av

Skagerak begrunner sin reduksjon blant annet med reduserte kostnader i Statnetts overliggende nett.

– For en husholdningskunde med et strømforbruk på 20.000 kWh per år reduseres nettleien med 102 kroner på årsbasis. Det er kanskje ikke en veldig stor nedgang, men siden forbruksavgiften for elektrisk kraft samtidig øker er reduksjonen fra Skagerak Nett litt større enn man kan få inntrykk av, skriver de i en pressemelding.

Skagerak Nett har altså regnet seg fram til en reduksjon på 102 kroner med et standard strømforbruk, mens Europowers beregning viser 90 kroner.

Årsaken til differansen ligger mest sannsynlig i at Skagerak har ulikt energiledd sommer og vinter. Skagerak har tatt hensyn til at strømforbruket er høyere om vinteren, og at kundene dermed sparer mer penger når nettleien blir redusert. Her i Europower har vi kun brukt et gjennomsnittstall.

Tensio Nord fortsatt dyrest

I Trøndelag skiller Tensio fortsatt mellom tidligere TrønderEnergi-kunder og NTE-kunder. Det er nesten 2000 kroner forskjell i årlige nettleie i de to områdene.

NTE-området har som tidligere den høyeste nettleien blant de store nettselskapene, med en årlig nettleie på over 13.000 kroner. Men den er redusert med 333 kroner siden i fjor.

I Tensio Sør, altså TrønderEnergi-området, er det en liten økning på 78 kroner. Det er mindre enn økningen i elavgiften.

Forutsetninger:

  • Total nettleie i tabellen er summen av årlig fastledd + energiledd x 20.000 kWh. Alle prisene er inkludert mva. og andre avgifter.
  • Tabellen viser nettleie for vanlige husholdninger. Flere av selskap har lavere eller høyere nettleie for blokkleiligheter, fritidsboliger og næringskunder og andre varianter. Klikk på selskapsnavnet i tabellen for flere detaljer for hvert enkelt selskap.
  • Flere av selskapene har ulike beløp i energileddet sommer og vinter. I de tilfellene er det brukt et gjennomsnitt. I utregningen er det ikke tatt hensyn til at forbruket er høyere om vinteren.
  • Elavgiften ble ved årsskiftet satt opp fra 16,13 til 16,69 øre/kWh. Med moms er økningen på 0,7 øre. Med et årlig forbruk på 20.000 kWh betyr det 140 kroner i økt elavgift.
  • 2020-prisene er hentet fra Europowers gjennomgang i fjor. 2021-prisene er hentet fra selskapenes nettsider.
  • Antall nettkunder er hentet fra NVEs database «Nøkkeltall for nettselskap». Dette er tall fra 1. januar 2020, og økning i antall kunder i løpet av 2020 er dermed ikke med.
  • Flere av beløpene er avrundet i tabellen, men ikke i utregningene.