Allerede i juni varslet Statnett at de på grunn av korona-pandemien vil redusere sin andel av nettleien for 2021 med 20-25 prosent. Nå har Statnetts styre vedtatt en reduksjon på 24 prosent etter at NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) godkjente at Statnett kan redusere tariffsatsen særskilt for 2021.

Rabatten er en utsettelse

Inntektsreduksjonen som totalt er beregnet å bli på rundt 1,2 milliarder kroner, vil imidlertid bli hentet inn igjen over fireårsperioden 2022-2025, og er sånn sett mer en betalingsutsettelse enn en reell rabatt. Det har også blitt kritisert av Energi Norge.

Men frem til 2025 ventes det at nettleien vil være lavere enn i 2020, ifølge Statnett.

200 kroner mindre per familie

Ifølge konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett vil nettleiereduksjonen komme både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode.

En beregning fra Statnett viser at en vanlig familie vil få redusert nettleien med rundt 200 kroner neste år. For en bedrift kan reduksjonen utgjøre flere tusen kroner og industrien vil trolig betale hele 70 millioner kroner mindre i nettleie neste år sammenlignet med hva de har gjort i år.

Statnett har også varslet myndighetene om at selskapets flaskehalsinntekter er forventet å bli høyere enn det selskapet har lagt til grunn i tidligere prognoser. Dette er justert etter vurderingen i sommer, opplyser Steinar Aksnes i Statnett til Europower Energi. Nye prognoser tilsier at denne situasjonen vil vedvare en stund fremover, og dette er forventet å begrense tariffen de nærmeste årene.

Valutajusteres

Kraftprodusentenes tariff er fastsatt ut fra europeiske regler og opprettholdes på samme nivå, korrigert for endringer i valutakurser. Det er årsaken til at fastledd og påslag for systemdrift for kraftproduksjonen øker noe i 2021, får Europower Energi bekreftet av Statnett.

Statnetts styre besluttet dessuten i sommer en gradvis avvikling av ordningen med en egen tariff for fleksibelt forbruk, ettersom det i dag finnes og utvikles mer effektive måter å sikre fleksibilitet i kraftnettet. Dette skal gjøres med en overgangsordning, hvor rabatten opprettholdes med 50 prosent av dagens nivå i 2021 før den avvikles i 2022.