Pressemelding:

Regionen forsynes i dag av to hovedledninger. Statnett er nå i gang med å bygge en tredje kraftledning inn til Nord-Jæren. Når Lyse-Fagrafjell er ferdigbygd og satt i drift rundt 2023/2024 vil forsyningssikkerheten til Nord-Jæren være styrket.

Lyse Elnett og Statnett har i en felles analyse sett på behov og pekt ut hvordan en videre trinnvis utvikling av regional- og sentralnett på Nord-Jæren kan bli når Lyse-Fagrefjell er ferdigstilt. Analysen ble i dag presentert for kommuner og en del større interessenter.

- Vi vil først se på hvordan vi kan fornye og øke kapasiteten i transformatorstasjonene ved Bærheim på Forus og på Stølaheia i Stavanger. Det vil også på noe sikt være behov for å etablere nye forbindelser mellom Fagrafjell og Bærheim. Dette er viktig for å være rustet for fremtidig elektrifisering og økte krav til forsyningssikkerhet i regionen, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.

Analysen er et utgangspunkt for videre utredningsarbeid som etterhvert vil danne grunnlag for å starte opp et prosjekt og søke myndighetene om nødvendige tillatelser, gjennom konsesjonsprosessen. Norges Vassdrags- og energidirektorat vil sende søknadene på høring og kommuner, grunneiere og andre interessenter vil få anledning til å gi innspill. Det er myndighetene som til slutt avgjør hva selskapene får tillatelse til å bygge.

Sterk pågang fra mange aktører i regionalnettet

- Vi opplever en sterk pågang særlig fra næringslivet som har behov for mer strøm. Nå vet vi hvor Statnett planlegger sine sterke punkter i vårt område, der vi kan overta stafettpinnen og sørge for strøm helt fram til våre kunder. Vi jobber med flere prosjekter hvor det har vært viktig å få ferdig denne overordnete systemløsningen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Foreløpig er det to prosjekter i regionalnettet som er knyttet til Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger. Det er en ny kraftlinje mellom Stølaheia og Rennesøy, via Harestad i Randaberg, samt ny transformatorstasjon på Harestad, og ny forbindelse mellom Ullandhaug og Stølaheia via Tjensvoll.

Statnett og Lyse Elnett ønsker en god dialog for å avdekke behov for strøm i området.

Pressemeldingen er redigert av Europower Energi.