Navn: Kristin Ankile
Stilling: Direktør vindkraft
Arbeidsgiver: Vardar

– Det har jo være en turbulent vår for vindkraften, tror du den opphetede debatten vil fortsette?
– Når vindkraftprosjektene som bygges nå står ferdige, så er det jo ikke flere prosjekter som er klare for utbygging. Siden konsesjonssystemet har vært på pause siden 2019, og ikke ser ut til å komme i gang igjen i den nærmeste fremtiden, så tror jeg at debatten om vindkraft på land vil roe seg betraktelig. Diskusjoner om endringer i konsesjonssystemet og nye skatteregler for vindkraft vil neppe skape like stort engasjement blant folk flest.

– Hvordan blir sommeren?
– Har hatt ei fantastisk uke med fjellturer på Helgelandskysten med min faste turvenninne. Ellers blir det noen dager på fjellet med familien og et par uker med båtliv og forhåpentligvis sol og sommer i Kragerø.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Vardars virksomhet har i liten grad vært påvirket av koronakrisen. De ansatte har stort sett hatt hjemmekontor siden mars i fjor, og det har fungert fint. Satser på at vi kan samles på kontoret igjen etter ferien, og ser frem til å møte folk og ha litt færre Teams-møter.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Savner litt mer fokus rundt alt det positive som bransjen bidrar med i form av verdiskaping og klimaomstilling. Synes generelt at dekningen og debatten rundt vindkraft har vært veldig konfliktorientert og polariserende. Bildet er nok ikke så ensidig negativt som det har blitt fremstilt den siste tiden.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Utviklingen går mot stadig større andel av fornybar energi. Vi kommer nok til å være avhengig av fossile brensler langt inn i fremtiden, men jeg har tro på at dette gradvis vil erstattes av stadig mer vind- og solkraft. Samtidig blir det spennende å følge utviklingen av løsninger for lagring av energi etter hvert som verden får mer uregulerbar kraft inn i kraftforsyningen.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg tenker at elektrifisering av transportsektoren, fastlandsindustri og offshore er viktig for at Norge skal nå sine klimamål om 50 prosent utslippsreduksjon i 2030. Dagens kraftoverskudd gjør at det ligger godt til rette for elektrifisering i Norge, men det blir viktig å legge til rette for utbygging av ny kraft etter hvert som behovet oppstår for å sikre at vi også har tilstrekkelig kraft for utvikling og etablering av ny industri.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg tror jeg er normalt opptatt av å spare strøm. Er nøye med å slå av lys og varme når vi er borte, men kunne sikkert kuttet ned varigheten på dusjen...

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Norge har de beste vindforholdene for vindkraft på land i Europa. Teknologien har vært i en rivende utvikling og gode prosjekter er lønnsomme uten subsidier. Samtidig er det viktig at videre utbygging tar hensyn til naturen på en god måte og at man finner de områdene hvor konfliktene blir lavest mulig. Utbygging av vindkraft medfører bruk av natur, men dette er ikke unikt for vindkraften. Jeg tenker at nytten av alle naturbeslag, som for eksempel til veibygging og nye hyttefelt bør vurderes opp mot tapet av natur.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har ingen konkrete planer om det, men driver og undersøker litt hvor godt huset vårt egner seg for solceller.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Vardar er et energiselskap som utelukkende jobber med fornybar energi og som investerer i prosjekter og selskaper innenfor dette området. Vi som jobber der, bidrar derfor aktivt til at Norge skal nå klimamålene sine. Privat så kjører jeg hybridbil og kjører kun på strøm i det daglige. Og tar gjerne møter på Teams fremfor å reise med fly.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror vi får strømpriser som vil variere mer enn tidligere på grunn av mer uregulert kraft i systemet, men jeg tror den generelle trenden vil være økende priser. For å motvirke dette, er det viktig at vi sørger for å ha tilstrekkelig med kraftprosjekter som kan bygges ut etter hvert som elektrifiseringen av samfunnet går fremover. Utbyggingen av havvind i Norge kommer neppe til å bidra særlig i kraftforsyningen før etter 2030.

– Hva tror du blir høstens viktigste energisaker under valgkampen?
– Jeg er litt usikker på dette, men tror kanskje at nye letelisenser for olje og gass vil bli et tema i kjølvannet av IEA-rapporten. Elektrifisering offshore og raskere nettutbygging er andre aktuelle saker.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass så tenker jeg at Norge bør bidra med produksjon av olje og gass med lavest mulig miljøavtrykk. Skal verden nå klimamålene i Paris-avtalen må etterspørselen ned. Jeg tenker at ny leting bør fokusere på modne områder og bruk av eksisterende infrastruktur, mens vi bør unngå å lete i nye jomfruelige områder og spesielt sårbare områder og som det vil ta lang tid å realisere.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg har ikke nok kunnskap til å mene noe kategorisk om dette, men det synes å være en viktig del av klimaløsningen for å få bort utslipp som ikke kan kuttes på annen måte. Det virker å være en kostbar løsning - hvor kostnadene må ned - for at CCS-anlegg skal bygges i stort omfang.

– Har du flyskam?
– Nei, men jeg flyr heller ikke så mye, uavhengig av korona.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Europower, enerWe og Klima & Miljø har mye god informasjon og oppdaterte nyheter om klima og energi.