I Meld. St. 4 (2015–2016) Bedre skatt – En skattereformfor omstilling og vekst,varslet regjeringen at provenyet fra grunnrentenæringene ikke skal reduseresytterligere når selskapsskatten