Fra og med 13. juni endres grensene mellom prisområdene NO3 (Midt-Norge) og NO5 (Vest-Norge), slik at produksjonen fra Mel kraftverk fra da av blir en del av NO5. Ingen forbrukere endrer prisområde.

Det melder Statnett mandag.

Kraftverket ble satt i drift i 1989 og eies av Sogn og Fjordane Energi. Ifølge NVE er midlere årsproduksjon fra kraftverket på 193 GWh.

Prisene er som kjent helt forskjellige i NO3 og NO5. I april var spotprisen grovt regnet fire ganger høyere på Vestlandet enn i Midt-Norge, og så langt i 2022 har differansen faktisk vært mer enn seks ganger høyere.

Legger vi snittprisen for så langt i år til grunn, ville et salg av all strømmen fra kraftverket til spotpris gi en årlig inntekt på omtrent 50 millioner kroner i Midt-Norge. Tilsvarende salg i NO5 med prisene hittil i år, ville i løpet av et helt år gitt godt over 300 millioner kroner i inntekter.

Årsgevinsten med dagens prisnivå, gitt at strømmen kan selges til spotpris, er altså på rundt 250 millioner kroner.

Terminmarkedet priser innen reduksjon i prisdifferansen mellom NO3 og NO5, men med de prisene som ligger i markedet, vil Mel kraftverk kunne forvente i alle fall tre ganger så høy salgspris i sitt nye prisområde for 2023.

Statnett:– Naturlig

Statnett forklarer endringen med at erfaringen viser at nettet normalt er delt nord for kraftverket. Dermed er det også naturlig at verket flyttes til det sørligere prisområdet.

Kraftverket har en produksjonskapasitet på 52 MW. Dermed øker kapasiteten i NO5 med knapt én prosent – den er i dag på om lag 6 GW.

«Kommende endringer i kraftsystemet vil forsterke dette bildet. Grensen mellom NO3 og NO5 flyttes da fra ledningen Mel-Grindsdalen til Myklebustdalen-Mel», skriver Statnett i meldingen.

– Mel kraftverk leverer sin produksjon inn på et lavere spenningsnivå, på 132 kilovolt. Disse ledningene overfører dermed ikke så mye kraft som de større kraftledningene, forteller konserndirektør for Systemdrift i Statnett, Peer Olav Østli, i meldingen.

– I dette området varierer driftsituasjonen en del gjennom året fordi det er en stor andel elvekraftverk og vindkraftverk som ikke kan reguleres. Erfaringen vår er at delingspunktet nå i hovedsak er på 132 kV-ledningene nord for Mel kraftverk.