Norge er en energinasjon, og det har vi vært i over 100 år. Først var det vannkraften som sørget for at vi hadde energioverskudd, og de siste 50 årene har det vært olje og etter hvert gass som har sørget for store overskudd målt i både energi og penger.

Slik er det fortsatt, men det pågår et grønt skifte der Norge jobber med å lykkes i en verden som gradvis går over til fornybare energikilder.

24,7 TWh mindre enn i fjor

I forrige uke kom Oljedirektoratet med sin halvårsrapport for aktiviteten på norsk sokkel, samt tallene for produksjonen i juni. Tallene viser at det ble produsert totalt 112,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) med olje, gass, NGL og kondensat. Det tilsvarer 709,5 millioner fat.

For å synliggjøre hvor mye det er snakk om har Europower regnet det om til energimengder:

  • Olje: 519.0 TWh
  • Gass: 612,2 TWh
  • NGL og kondensat: 80,3 TWh

Totalt er det dermed produsert fossil energi tilsvarende 1.236,2 TWh i årets første halvår. Det er for øvrig 24,7 TWh mindre enn på samme tid i fjor.

Fant 713,8 TWh

I motsetning til vannkraften og vindkraften som er fornybare energikilder som kan fortsette å produsere kontinuerlig fra år til år når kraftverkene først er satt opp, er den fossile energien i olje og gass avhengig av at det gjøres nye funn.

– Leting har stor betydning for den langsiktige verdiskapingen på sokkelen. Tilførsel av olje og gassressurser fra nye funn, slik vi har sett så langt i år, er nødvendig for at aktiviteten i petroleumsnæringen ikke skal falle bratt etter 2030. Uten nye funn kan produksjonen falle med over 70 prosent i 2040 sammenlignet med 2020, sier Torgeir Stordal, direktør for Teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet i en pressemelding sendt ut i forbindelse med halvårstallene.

I løpet av årets første seks måneder ble det gjennomført 17 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel, og åtte av de endte med funn. Hvorvidt de er økonomisk lønnsomme å bygge ut avhenger av hvor mye de inneholder, hvor de ligger og hva slags eksisterende infrastruktur som er i nærheten. Ifølge Oljedirektoratet estimeres funnene til å utgjøre 69,3 millioner Sm3. Det tilsvarer 713,8 TWh.

Som å sammenligne epler og pærer

Selv om vi her har regnet den fossile energien om til en felles energienhet blir det aldri helt rettferdig eller riktig å sammenligne fossil energi med fornybar energi. Det blir litt som å sammenligne epler og pærer da energiformene er svært forskjellige, og måten den brukes på gir store forskjeller i hvor mye energi som trengs.

Det er for eksempel stor forskjell i hvor mye fossil energi i form av raffinert bensin eller diesel som blir utnyttet i en tradisjonell bilmotor sammenlignet med en elbil. I følge Store Norske leksikon har en typisk forbrenningsmotor en virkningsgrad på omtrent 24 prosent mens en elektrisk motor gjerne ligger på 90 prosent. Dermed trengs det mye mindre energi i form av elektrisitet fra en fornybar kilde for å erstatte den fossile energien som brukes i bilparken.

Samtidig har olje og gass fortrinn i form av blant annet lagringsmulighetene. For mens elektrisiteten fra fornybare energikilder må produseres og brukes samtidig, kan olje og gass ligge lagret frem til den skal brukes. Den store ulempen er at bruken medfører store klimautslipp.

Det er uansett interessant å se på størrelsesforholdene. For selv om det er store forskjeller mellom fossil energi i form av olje og gass på den ene siden, og fornybar energi i form av elektrisitet på den andre, så er det ikke mulig å komme bort fra at det er enorme mengder med energi som skal erstattes som en del av det grønne skiftet.

Så langt i år har Norge produsert omtrent 81,2 TWh med fornybar energi fra vannkraft, vindkraft og varmekraft. Det betyr at energinasjonen Norges fossile energiproduksjon er 15 ganger så stor som den fornybare produksjonen.

Selv om det blir litt som å sammenligne epler og pærer, gir dette en pekepinn på hvor stort behov det er for mye mer fornybar energi i årene fremover.

Slik det er nå, har Norge som regel overskudd av fornybar energi. Det er kun unntaksmessig at vi importerer mer strøm enn vi eksporterer. Når det gjelder den fossile energien i olje og gass går brorparten til eksport. En eventuell nedtrapping eller avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet vil derfor i liten grad påvirke det norske energimarkedet, men dersom den fossile produksjonen ikke erstattes med mer fornybar energi vil det redusere Norges posisjon som energinasjon.