De siste årene har Hafslund Eco-konsernet hatt en note i årsrapporten med tittelen «Usikre forpliktelser». Bakgrunnen er en 20 år gammel tvist mellom Hafslund-datter Hafslund Energy Trading (HET) og offentlige myndigheter i California.

Kravet fra myndighetene mot Hafslund Eco var i 2018 på 93 millioner dollar (ca. 785 millioner kroner).

HET og flere andre selskaper ble beskyldt for triksing med strømpriser og markedsmanipulasjon i forbindelse med strømkrisen i delstaten i år 2000. California mener HET må punge ut, noe det norske selskapet bestrider.

I noten til Hafslund Eco for 2018 heter det blant annet: «Partene har vært i forliksdiskusjoner, men noen løsning har ikke kommet på plass. Konsernets vurdering er at det er lav sannsynlighet for at det norske morselskapet skal bli holdt ansvarlig og det er følgelig ikke gjort en regnskapsmessig avsetning.»

Rammet av dyp kraftkrise

Da California deregulerte kraftmarkedet i 1998, ble krafthandelsselskapet Hafslund Energy Trading etablert i den amerikanske delstaten.

I år 2000 kom snøsmeltingen 2-3 måneder tidligere enn normalt og på senhøsten kom en voldsom kuldebølge. Prisene steg til astronomiske høyder og førte til enorme tap for kraftleverandørene.

Krafthandlere som HET tjente gode penger. Bare i tredje kvartal i 2000 hadde selskapet driftsoverskudd på 77 millioner kroner på kjøp og salg av kraft i California.

Christian Berg, som den gang ledet virksomheten i California og siden ble sjef i Hafslund-konsernet, uttalte i januar 2001 til Aftenposten at fortjenesten skyldtes at Hafslund forutså krisen. Han karakteriserte kraftmarkedet i California som dårlig utviklet og at mange av aktørene var lite profesjonelle.

Tok tenkepause, la ned

Totalt for 2000 fikk Hafslund et driftsresultat på 170 millioner kroner fra denne krafthandelen, men mente det var så turbulent at de tok en pause i delstaten.

– Myndighetenes reguleringer og kraftselskapenes problemer har fått oss til å ta en tenkepause, uttalte daværende Hafslund-sjef Rune Bjerke til Aftenposten.

Høsten 2001 ble virksomheten lagt ned, men problemene var ikke over. I 2003 ble det gjennom en artikkel i Dagbladet kjent at syv selskaper, inkludert Hafslund, ble anklaget for å ha trikset med strømprisene og for å ha bidratt til kraftkrisen.

I en rapport utarbeidet av statsadvokaten, tilsynsmyndigheter og sentrale aktører, ble det rettet harde beskyldninger mot disse syv. Markedsmanipulasjon, prissamarbeid og tilbakeholdelse av kraft skal ha påført kundene ekstraregning på 50 milliarder kroner.

I rapporten heter det at Hafslund og de andre selskapene med vitende og vilje la frem falske tall for kraftbalansen og skapte kraftmangel, noe Hafslund bestred.

– Før vi startet i USA, stilte vi spørsmål til ansvarlig myndighetsorgan om hva som var lov og ikke lov, og fikk kjøreregler vi har forholdt oss til, uttalte daværende informasjonsdirektør Frode Geitvik.

Kun Hafslund det ikke er oppnådd enighet med

Det har vært flere ulike rettslige prosesser i saken. I et dokument utarbeidet av myndighetene i California sommeren 2018 kommer det blant annet frem at man har kommet til enighet med drøyt 60 aktører angående betaling for sommerperioden. I dokumentet står det at Hafslund er den eneste parten som ikke har betalt. California mener det norske selskapet, som er eid av Oslo kommune, skal betale mer enn 93 millioner dollar per juli 2018 (det vil si rundt 785 millioner kroner).

I notatet heter det også at myndighetene har bedt om å iverksette tvangsinndriving av midlene fra Hafslund og Hafslund E-CO som selskapet (HEF) er nylig fusjonert inn i. «Vi fornyer forespørselen om at kommisjonen setter i gang en tvangsfullbyrdelsesprosess i retten – fordi de skadelidende kjøperne i California fortjener denne kompensasjonen» heter det (oversatt til norsk).

I en e-post til Europower oppsummerer Hafslund Eco saken på denne måten.

«...Sammen med 65 andre energiselskaper, ble HET beskyldt for å ha drevet markedsmanipulasjon i denne perioden. HET var ikke enig i dette, fordi selskapet drev i tråd med gjeldende markedspraksis og i samråd med lokale myndigheter. Etter mange år med forskjellige rettslige prosesser fikk HET rettet et krav mot seg i 2018... Motparten har ikke tatt videre skritt for å inndrive kravet mot HET. Som nevnt i årsrapporten for 2020, og også tidligere årsrapporter, anser vi at det er lav sannsynlighet for at det norske morselskapet skal kunne holdes ansvarlig.»

– Ikke anledning til å rette krav mot morselskapet

Europower Energi har bedt om å få et intervju med ansvarlig person i Hafslund, men i stedet har Mathias Reierth, kommunikasjonssjef konsern i Hafslund Eco, svart skriftlig på konkrete spørsmål;

– Hvorfor har kravet blitt så høyt, hva tenker dere om beløpet på 93 millioner dollar?

– Vi har registrert kravet som rettes mot HET, dette har vokst som følge av at det har påløpt renter over en lengre periode.

– Hvilket grunnlag har dere for å si at det lite sannsynlig at morselskapet kan holdes ansvarlig?

– Det følger av systematikken rundt begrenset ansvar for aksjeselskaper at man ikke blir holdt ansvarlig for et annet aksjeselskaps plikter.

– Hvor er det blitt av HET, kan HET holdes ansvarlig?

– HET la ned krafthandelsvirksomheten i november 2001, og har i dag ingen ansatte eller annen virksomhet. Det er riktig at motparten har rettet et krav mot HET, men det finnes ikke midler i selskapet og motparten har ikke tatt videre skritt for å kreve selskapet konkurs.

– Hvorfor mener dere det er lite sannsynlig at Californiske myndigheter og rettsvesen ikke følger dette opp og tvangsinndriver midlene?

– Ref. svar lenger opp følger det av systematikken rundt begrenset ansvar for aksjeselskaper at man ikke blir holdt ansvarlig for et annet aksjeselskaps plikter. Motparten har anledning til å kreve HET konkurs, men slik vi ser det, har de ikke anledning til å rette krav mot morselskapet.

–Det ser ut som de har kommet til forlik/enighet med de andre energiselskapene, hvorfor er dere den eneste de ikke har «settled» med?

– HET har ikke midler til å inngå forlik, og ref. svar over følger det av systematikken rundt begrenset ansvar for aksjeselskaper at man ikke blir holdt ansvarlig for et annet aksjeselskaps plikter. Som følge av at det norske morselskapet ikke er ansvarlig, har heller ikke morselskapet inngått forlik.

– Californiske er myndigheter er uenig i at kravet ikke kan rettes mot morselskapet i og med at de bedt om tvangsinndrivelse mot Hafslund og Hafslund Eco. Hva tenker dere om det? Er det noe nytt i saken etter sommeren 2018?

– Etter det vi kjenner til er det ikke noe nytt i saken etter at motpartens anmodning om at kommisjonen skulle rette et krav mot det norske morselskapet til HET, ikke ble fulgt opp.