Regjeringen la fram en hydrogenstrategi i fjor sommer, som flere mente var for lite konkret.

I energimeldingen som ble lagt fram av statsråd Tina Bru og statsminister Erna Solberg i dag er hydrogen nevnt 252 ganger. Meldingen inneholder et veikart for hydrogen, som er tenkt som en oppfølging av strategien fra i fjor.

Et marked for produksjon og bruk

Visjonen er at det i 2050 er etablert et marked for produksjon og bruk av hydrogen. På kortere sikt, mot 2025, lover regjeringen at følgende skal på plass:

  • Fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport, med mulig kobling mot landtransport.
  • Ett eller to industriprosjekter med produksjonsanlegg for hydrogen.
  • 5-10 pilotprosjekter for utvikling av nye hydrogenløsninger og -teknologier.

Innen 2030 skal det legges til rette for et nettverk av hydrogenknutepunkter og realisering av hydrogenprosjekter i industrien. Her blir flere konkrete anlegg trukket fram som aktuelle.

Samler virkemiddelapparatet

Det kommer også fram at Forskningsrådet, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge etablerer HEILO-samarbeidet, som står for «Hydrogen som Energibærer for Lavutslipp og Omstilling».

HEILO skal gi oversikt over hvilke støtteordninger som finnes og hvilke prosjekter som er i gang. Det skal også opprettes et eget forskningssenter innen hydrogen og ammoniakk.

Etterlyser flere konkrete satsinger

Norsk Hydrogenforum (NHF) betegner meldingen som "uklare ambisjoner i grovmasket veikart for hydrogen".

– Det er gledelig å se at regjeringens nye veikart for hydrogen inneholder en del av de anbefalingene NHF har kommet med. Det gjelder blant annet anvendelser av hydrogen innen industri og transport, samt videreforedling av hydrogen til ammoniakk, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst i en pressemelding.

Samtidig etterlyser NHF flere konkrete satsinger og at man fremmer modne hydrogenteknologier.

– Verken regjeringen eller virkemiddelapparatet ser ut til å ha tatt innover seg at etablering av et hjemmemarked er et nødvendig springbrett for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i utlandet. Mangelen på tallfesting av mål i veikartet er påtakelig. Øremerkede midler til hydrogen glimrer også med sitt fravær, sier NHFs generalsekretær, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.