Europower har fått innsyn i et brev statsråden har sendt til energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Brevet er olje- og energiministerens vurdering av Senterpartiets forslag om å trekke Norge ut av Acer. Europower har tidligere omtalt forslaget i denne saken.

Innholdet i brevet er som forventet en klar anbefaling om å avvise Sp-forslaget.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å slutte seg til representantforslaget, skriver Bru.

Hun argumenterer blant annet med at Norge har store fordeler av EØS-avtalen, og at å trekke Norge ut av Acer kan få uheldige konsekvenser.

Men midt inne i argumentasjonen for å avvise Sp-forslaget, kommer en setning som skiller seg kraftig ut:

– Sverige, Danmark og Finland er alle EU-medlemmer, og energiregelverket som utvikles i EU legger nå rammene for det nordiske kraftsamarbeidet. Etter mitt syn går dette kraftmarkedsregelverket lenger enn nødvendig, både i detaljgrad og omfang, skriver Bru.

Høyre-statsråden mener tilsynelatende altså at EU regulerer for mye i det norske og nordiske kraftmarkedet.

Faksimile av brevet som er sendt til energi- og miljøkomiteen. Foto: OED

– Formaliserer og detaljerer

Tina Bru utdyper ikke hva hun mener, og kommer i brevet heller ikke med noen eksempler. Europower tok derfor kontakt med departementet:

– Vi lurer på om statsråden har muligheten til å utdype dette. Er det mulig å få noen eksempler på detaljreguleringer som hun mener er unødvendig? Og gjerne også bakgrunnen for at hun mener at omfanget er for stort.

Det tok tre arbeidsdager før vi fikk svar. Purringer underveis ble besvart med at departementet jobber med saken. Via kommunikasjonsavdelingen får til slutt beskjed om at statssekretær Tony C. Tiller kan siteres på følgende:

– Hovedgrepene i EUs regulering av kraftmarkedene er langt på vei sammenfallende med hovedprinsippene i det norske og nordiske kraftmarkedet, og reguleringen av dette siden tidlig på 1990-tallet. Kraftmarkedssamarbeidet vårt med Sverige, Danmark og Finland har hittil i stor grad vært regulert gjennom en avtalebasert og ulovfestet praksis mellom landene, slik som for eksempel Nordisk Systemdriftavtale (SOA) hvor Statnett er part. EUs energimarkedspakker formaliserer og detaljerer denne type regulering, som etter mitt syn allerede er regulert i det nordiske kraftmarkedet, sier Tiller.

– Merkelig formulering av statsråden

Altså et svar som ikke opplyser særlig godt hvorfor statsråden mener at «…kraftmarkedsregelverket går lenger enn nødvendig».

Formuleringen er en gavepakke til Acer-motstanderne. Når Europower gjør Ole André Myhrvold oppmerksom på setningen svarer han umiddelbart at dette vil Senterpartiet følge opp. Myhrvold er en av stortingsrepresentantene som står bak Acer-forslaget.

– Det er en merkelig formulering av en statsråd som har lagt frem forslag om et tettere integrert samarbeid. Hun skriver altså at «…både i detaljgrad og omfang…». Hva er da årsaken til at statsråden ikke setter ned foten, spør han.

Stortingsrepresentanten vil nå vite hva Bru egentlig mener om EU-regulering av kraftmarkedet.

– Dette vil vi følge opp før vi legger frem innstilling i komiteen. Vi vil sende et spørsmål til statsråden om en ytterligere utdypning om hva som ligger i den setningen, sier Myhrvold til Europower.

Energi- og miljøkomiteen skal etter planen legge frem sin innstilling til Sp-forslaget i morgen.