Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: KrF

KrF mener at norsk energiproduksjon ikke bør eies av utlendinger. Formuleringene er «…energiproduserende ressurser ikke skal kunne selges til utenlandske interesser…»

I programmet legger de riktignok til at det kan være utenlandsk eierskap en periode, men så skal eierskapet tilbakeføres.

Hvem det skal tilbakeføres til, sier de ingenting om. Staten? Grunneiere? Kommunen?

Dette gjelder uansett ikke stor vannkraft som allerede eies av stat og kommuner. Men KrF vil altså i tillegg innføre hjemfall på småkraft og vindkraft.

KrF har i liten grad markert seg i energisaker de to siste stortingsperiodene, med to unntak:

I 2017 stjal de Sp sin fanesak om å jevne ut nettleien, da Tore Storehaug (KrF) på sin første dag på Stortinget la frem et forslag om nettutjevning. I regjering fikk KrF senere utjevningen på plass i statsbudsjettet, dog med beskjedne 20 millioner kroner i potten.

Den andre saken KrF har påvirket er at grensen for funksjonelt skille ble satt til 10.000 nettkunder. Uten KrF i regjering hadde mest sannsynlig ingen selskaper fått unntak for kravet om funksjonelt skille.

Punkter i KrF sitt valgprogram:

  • Nasjonale energiproduserende ressurser skal ikke kunne selges til utenlandske interesser uten at Norge beholder eller får tilbake eierskap i ressursene etter en rimelig periode.
  • Bidra til en styrking av det nordeuropeiske samarbeidet gjennom å øke overføringskapasiteten til utlandet.
I valgprogrammet er KrF tydelig på at det bør bygges flere kabler til utlandet. Foto: KrF
  • Legge frem en elektrifiseringsstrategi med et veikart for hvordan ren energi skal erstatte fossil energi i alle sektorer i Norge.
  • Gjennomføre en satsing på havvind i sameksistens med fiskerinæringen og miljøet i havet.
  • Stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, og styrke den lokale og regionale forankringen. Vindkraftprosjekter skal være ønsket av vertskommunene
  • Vertskommuner skal gjennom skattesystemet sikres en varig andel av verdiskapingen fra all fornybar energiproduksjon.
  • Utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene.

Hele partiprogrammet til KrF kan leses her.