Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Partiet Rødt

Rødt har de siste par årene markert seg som partiet som den aller ivrigste i motstanden mot vindkraft.

Men partiprogrammet inneholder en rekke punkter som er langt mer oppsiktsvekkende en vindkraft-motstanden.

For eksempel at Statkraft og Statnett ikke skal drives etter, at det skal innføres sesongbestemt minstevannstand og hjemfall på småkraft.

Punkter i Rødt sitt valgprogram:

Rødt sitt partiprogram er preget av klare standpunkt, men det er liten sannsynlighet for at politikken blir gjennomført. Foto: Rødt
 • Videreføre Statkraft og Statnett som heleide statlige enheter. De skal ikke lenger drive etter forretningsmessige prinsipper, men forvalte energien som samfunnsressurs.
 • Revidere gamle vannkraftkonsesjoner for å sette restriksjoner på senkningsfart, sette sesongavgrensninger på høyeste og laveste vannstand, stille krav til minstevannføring og omfang av effektkjøring. Kreve en sesongbestemt minstevannstand i kraftmagasinene.
 • Avskaffe det fiktive strømmarkedet. Forbrukerne må kjøpe strøm direkte fra kraftverket strømmen uansett kommer fra.
 • Ha et to-prissystem for strøm til husholdningene. Rimelig strøm til basisforbruk og dyr strøm til luksusforbruk.
 • Sette i gang en samkjørt rehabilitering av eksisterende vannkraftverk for å sikre høy energiutnyttelse, god miljødesign og oppgraderte anlegg for framtida.
 • Ha stans i store, nye vannkraftutbygginger. Gjeninnføre totalforbud mot kraftutbygging i verna vassdrag.
 • Utvide hjemfallsretten til å omfatte alle kraftverk over 0,5 MW.
 • All kraftutbygging i privat regi skal underlegges konsesjonslovene og tilfalle staten når konsesjonstiden er over.
 • Si nei til vindkraft på land, i fjæra og havvind på sokkelen. Si nei til nye vindkraftanlegg på land uavhengig av plan- og utbyggingsstatus.
 • Innføre grunnrenteskatt for vindkraftanlegg. Innføre vanlige avskrivningsregler for vindkraft.
 • Si nei til bygging av nye overføringslinjer for eksport av kraft og stoppe prosessen med utbygging av NorthConnect. Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer.

Hele partiprogrammet til Rødt kan leses her.