Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Senterpartiet

Det første som preger Sp sin kraftpolitikk, er partiet sitt overordnede mål om å opprettholde liv i distriktene.

Sp er den soleklart ivrigste forsvareren av lokale nettselskaper, de vil ha mer utjevning av nettleie og de vil gi kommunene vetorett på vindkraft.

Den andre særpreget er at innen kraftpolitikk er Sp knallharde nasjonalister. De vil sikre nasjonalt eierskap på vindkraft og småkraft, og norsk strøm skal «…foredles i Norge.»

Men pussig nok, mens Sp på Stortinget er en høylytt kabel-motstander er formuleringen i valgprogrammet langt mer nyansert: «Gjennom en balansert utvikling av energiproduksjonen og overføringskapasiteten, primært til våre naboland i Norden, kan Norge bidra til viktig kraftutveksling.»

Men i et annet punkt heter det at de «…vil hindre oppsplittingen av strømnettet som følge av EUs energidirektiv». Det er en setning som er komplett umulig å forstå.

Det er alltid gøyalt når partier tallfester målsetninger. Sp vil bygge ut 10.000 hurtigladere innen 2030. Regner man på det så er det omtrent 3000 dager til 2030.

Sp vil altså installere mer enn tre nye hurtigladere hver eneste dag de neste åtte årene. Det høres helt spinnvilt ut.

Men det er det ikke. I 2020 ble det installert 922 hurtigladere i Norge, altså 2,5 ladere i snitt per dag. Opprettholdes den takten kan Sp faktisk holde et valgløfte.

Punkter i Sp sitt valgprogram:

 • De små nettselskapene drives like effektivt som de store. Vi trenger variasjonen av nettselskaper for å utvikle framtidens nettsystem. En utvikling mot stadig større nettselskaper, gjennom premiering av fusjoner, må stanses.
 • Gjennom en balansert utvikling av energiproduksjonen og overføringskapasiteten, primært til våre naboland i Norden, kan Norge bidra til viktig kraftutveksling.
 • Der det kan bli aktuelt med vindkraft på land skal kommunene ha vetorett og konsesjon skal ikke gis i strid med lokale ønsker og vedtak.
– En utvikling mot stadig større nettselskaper, gjennom premiering av fusjoner, må stanses, skriver Sp i partiprogrammet. Foto: Sp
 • Innføre ordninger som sikrer at kommuner og fylker blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder.
 • Utrede hvordan vi kan sikre lokal og nasjonal forankring av småkraft gjennom å forby salg av fallrettigheter og ha maksimal utleieperiode på 30 år.
 • Sikre nasjonalt eierskap til vindkraftanlegg og utrede hjemfallsrett for vindkraftanlegg.
 • Åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag der utbyggingene direkte erstatter dieselaggregat.
 • Få på plass en ordning for utjevning av nettleie som sikrer likt prisnivå i hele landet.
 • Utrede en ny ordning for beregning av anleggsbidrag ved oppgradering eller tilkobling til strømnettet i distriktene.
 • Mest mulig av kraften skal foredles i Norge, og legge til rette for at arbeidsplassene lokaliseres i nærheten av der kraften produseres.
 • Senterpartiet vil hindre oppsplittingen av strømnettet som følge av EUs energidirektiv. Nett-tariffene som industrien betaler må ivareta hensynet til konkurransekraft.
 • Stimulere til en mer klima- og miljøvennlig transportsektor totalt sett uten å ensidig fokusere på elektrisitet av hensyn til sikkerhet. Å legge om hele transportsektoren til å bli strømavhengig vil gjøre landet mer sårbart for strømbrudd. Bygge ut 10.000 hurtigladere i hele landet innen 2030.

Hele partiprogrammet til Sp kan leses her.