Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: SV

SV har denne stortingsperioden hatt tilnærmet null politisk innflytelse. Da klimameldingen ble behandlet la de frem 214 forslag.

Samtlige ble nedstemt.

Kommer de i maktposisjon etter valget, kan det bli det noen vesentlige endringer i energipolitikken.

Det mest oppsiktsvekkende punktet i programmet er at SV vil at tilbud og etterspørsel ikke lenger skal bestemme strømprisen, i stedet skal den vedtas politisk.

Og interessant nok, mens NVE og regjeringen nå innfører krav om at fastleddet skal utgjøre minst halvparten av nettleien, går SV til valg på at det må settes et tak på fastleddet.

I likhet med partiet Rødt vil SV innføre et topris-system for strøm, slik at forbrukerne må betale mer for strømmen hvis de bruker mye.

Punkter i SV sitt valgprogram:

SV vil melde Norge ut av tredje energimarkedspakke, og legge ned veto mot den fjerde. Foto: SV
 • Endre energiloven slik at krafta blir styrt politisk og ikke blir overlatt til markedskreftene.
 • Utrede fordelingseffekten og effekten på energiforbruket av et toprissystem for strøm, alternativt økt elavgift kombinert med tilbakebetaling av en fast sum per husstand.
 • Sette et tak på hvor høyt fastledd av nettleie skal være. Utrede en likere og mer rettferdig nettleie over hele landet.
 • Innføre en naturressursskatt og utarbeide en modell for grunnrentebeskatning på vindkraft. Dette arbeidet skal inkludere modeller som er brukt på vannkraft, slik som konsesjonsavgift og konsesjonskraft.
 • Gå imot utenlandskabler ment for eksport av kraft, og avgrense kraftutveksling til det som er nødvendig for å ta vare på god balanse i kraftsystemene.
 • SV vil melde Norge ut av EUs energipakke 3 og Acer, og bruke vetoretten i EØS mot myndighetsoverføringen i EUs energipakke 4.
 • Stille de samme kravene til offentlig eierskap for vindkraft som for vannkraft.
 • Utrede forbud mot utvinning av kryptovaluta i Norge.
 • Si nei til videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten.
 • Innføre en todelt konsesjonsprosess for all fornybar energiutbygging der NVE gir anleggskonsesjon, mens miljømyndighetene skal vurdere tillatelse til inngrep.
 • Stimulere til økt produksjon av solenergi i Norge og innføre et system for effekttariffer som ikke hemmer etablering av solkraft.

Hele partiprogrammet til SV kan leses her.