Staten eier helt eller delvis 74 aksjeselskaper, og hvert år presenteres de i en eierskapsmelding. Der oppsummerer næringsministeren viktige økonomiske nøkkeltall, hvordan det går med selskapet og hva som er statens mål og begrunnelse for å eie selskapet.

Nytt i år er at eierskapsrapporten også inkluderer en oversikt over selskapenes klimautslipp, og det er en oversikt som vil bli veldig viktig fremover hvis næringsministeren får viljen sin.

– Rapportering på klimagassutslipp er en indikator på hvilke selskaper som er mest risikoutsatt når vi skal omstille oss. Målet er at alle selskapene etter hvert skal rapportere om dette, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Utslippene kategoriseres

Selskapenes klimautslipp er kategorisert etter det som kalles scope 1, 2 og 3:

  • Scope 1: Direkte utslipp fra egen virksomhet
  • Scope 2: Indirekte utslipp fra energiforbruk
  • Scope 3: Indirekte utslipp fra kjøp og salg av varer og tjenester
Scope 1 inkluderer utslippene som selskapene er direkte ansvarlig for selv. Det inkluderer alle utslipp fra ressurser som selskapet eier eller kontrollerer. Det vil typisk inkludere:

  • Utslipp fra kjøretøy
  • Forbrenning av drivstoff
  • Utslipp fra produksjonsprosesser
  • Utslipp fra lekkasjer
  • Utslipp fra bygg
De indirekte utslippene fra forbruk av energi dekkes av scope 2. De beregnes gjerne på to måter: lokasjonsbasert og markedsbasert.

Den lokasjonsbaserte metoden tar utgangspunkt i hvor strømmen er produsert. Med denne tilnærmingen kommer strømforbruk i Norge godt ut fordi mesteparten av strømmen vår kommer fra vannkraft, samt vindkraft og noe varmekraft. Disse utslippene er imidlertid større i land der det i større grad brukes kullkraft eller gasskraft.

Med markedsbasert metode tas det utgangspunkt i opprinnelsesgarantier. Da må man kjøpe disse for å dekke opp eget strømforbruk. Hvis man ikke gjør det beregnes et utslipp på 396 gram CO2 for hver kWh bedriften bruker.

Scope 3 går på indirekte utslipp, og her gir det spesielt store utslag for leverandører som leverer produkter eller tjenester som fører til store utslipp. For olje- og gassvirksomheter kan disse utslippene fort utgjøre hele 80-90 prosent av de totale utslippene.

Equinor står bak 3 av 4 tonn med CO2-utslipp

Ikke overraskende er det Equinor som skiller seg mest ut av samtlige selskaper som staten eier. Deres totale beregnete klimautslipp utgjør hele 263,5 millioner tonn. Det tilsvarer mer enn fem ganger hele Norges totale utslipp. Av statens eide selskaper, står Equinor for 74 prosent av de totale utslippene.

En betydelig andel av dette kommer fra egne utslipp. Det inkluderer 13,3 millioner tonn fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel og internasjonalt, samt anlegg på land og andre interne aktiviteter. Som et energikonsern som lever av å levere energi har de relativt små scope 2-utslipp, men som en følge av størrelsen utgjør det likevel hele 200.000 tonn CO2-utslipp i året.

Den store bolken kommer imidlertid fra de indirekte utslippene, og det er primært de beregnede utslippene som kundene deres har når de bruker olje og gass som Equinor produserer og leverer. De er beregnet til å utgjøre hele 250 millioner tonn.

Statkraft bokført med 2 millioner tonn CO2-utslipp

Det er ingen overraskelse at statens andre energikonsern kommer markant bedre ut i klimarapporteringen. For Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og energikonsernet satser på vannkraft, vindkraft og solenergi.

Selskapet er likevel bokført med totale CO2-utslipp på to millioner tonn i året, og brorparten av dette kommer fra egne utslipp (scope 1). Det utgjør litt i overkant av 1,8 millioner tonn.

Statkraft har lave indirekte utslipp, og som følge av at de stort sett leverer fornybar energi er også de indirekte utslippene (scope 3) veldig lave. De utgjorde 3.700 tonn i 2020.

Statnett-utslipp fra eksternt energiforbruk

Statnett er ikke et energiproduserende selskap, men de spiller en nøkkelrolle som systemansvarlig i det norske strømnettet.

Deres egen virksomhet har relativt små CO2-utslipp. Scope 1-utslippene ligger på 60.929 tonn i året.

Statnett er derimot avhengig av å bruke en del energi i sin virksomhet, og innenfor scope 2 er de ført opp med hele 40.067 tonn CO2-utslipp i året. Dette er en femtedel av Equinor, men nesten 24 ganger så mye som Statkraft.

De indirekte utslippene i scope 3 er derimot enda lavere. De utgjorde 2.721 tonn i 2020, og er dermed 1.000 tonn mindre enn Statkrafts scope 3- utslipp.

Størst utslipp og størst utbytte

En rask oppsummering viser at Equinor har de soleklart største utslippene av de tre utvalgte energiselskapene i statens eierportefølje.

Selskap Klimautslipp Scope 1 Scope 2 Scope 3
Equinor ASA 263 500 000 13 300 000 200 000 250 000 000
Statkraft SF 2 022 500 1 845 800 1 700 3 700
Statnett SF 60 929 18 141 40 067 2 721

Samtidig er det ingen tvil om at Equinor også er mange ganger større enn de to andre, nesten uansett hvilken måte man måler.

For selv med en liten nedgang i løpet av fjoråret, så er statens eierandel på 67 prosent i Equinor verdsatt til godt over tre ganger så mye som hele eierskapet i Statkraft. Omsetningen er også mange ganger større, og brorparten av den kommer fortsatt fra olje og gass, selv om Equinor også har blitt en profilert aktør innen havvind. Equinor har også nesten fem ganger så mange ansatte, og over 20 ganger så høye driftsinntekter.

I denne sammenhengen blir også Statnett en liten aktør, selv om de verdsettes til 19 milliarder kroner, og har over 1500 ansatte.

Når det gjelder utbyttet, så er ikke forskjellene fullt så store. Staten fikk utbetalt litt under 7,8 milliarder fra Equinor, 3,7 milliarder fra Statkraft og én milliard fra Statnett. 2020 var imidlertid et unntaksår for Equinor. Vanligvis ligger utbyttet langt høyere, og så sent som i 2019 fikk staten utbetalt 22 milliarder kroner.

Selskap Eierandel Verdi (mrd) Driftsinntekter (mrd) Utbytte (mnok) Ansatte Ledergodtgjørelse (mnok)
Equinor ASA 67,00 % 316 431 7 760 21 245 12,7
Statkraft SF 100,00 % 91 21 3 673 4 467 9,3
Statnett SF 100,00 % 19 11 1 039 1 576 5,8

Her kan du laste ned og lese statens eierrapport for 2020.