Oljedirektoratet har nå lagt frem de foreløpige tallene for produksjonen av olje og gass på norsk sokkel i mars. De viser en liten nedgang i den daglige produksjonen sammenlignet med februar, men ettersom mars har tre flere dager enn april er det noenlunde likt på månedlig basis.

Hver dag ble det hentet opp nesten 1,8 millioner fat olje, og ytterligere 321.000 fat NGL og kondensat. Det ble også produsert 316,5 millioner kubikkmeter med gass. Med utgangspunkt i gjennomsnittspriser for olje og gass i mars, tilsvarte det en produksjon av fossil energi til en verdi av 1,7 milliarder kroner hver dag. Av det sto oljen for én milliard, NGL og kondensat for 182 millioner og gassen for 507 millioner kroner.

Omregnet til energi produserte Norge 7 TWh hver dag, hvorav oljen sto for 2,9 TWh, NGL og kondensat for 500 GWh og gassen for 3,5 TWh. Gjennom hele måneden produserte norsk sokkel 215 TWh med energi fordelt på 90 TWh olje, 16,3 TWh NGL og kondensat og 109 TWh energi i form av gass.

I løpet av mars utgjorde dette energi for totalt 49 milliarder kroner, hvorav olje, NGL og kondensat utgjorde 33,3 milliarder mens gassen utgjorde 15,7 milliarder kroner.

Det er også mulig å regne om energimenden til øre per kilowattime (øre/kWh) slik den oppgis på strømregningen. Det gir et visst sammenligningsgrunnlag, men det må samtidig tas med en stor klype salt da det er store forskjeller mellom primærenergi og energi i form av elektrisitet som kan utnyttes direkte. Her kan den reelle prissammenligningen fort måtte multipliseres med både tre og fire for å få det reelle tallet som følge av at det går bort mye i varme når man bruker fossil energi.

Hvis man likevel gjør regneøvelsen kommer gassen best ut med en råvarekostnad på 14,43 øre/kWh, mens kostnaden for oljen ligger på 34,69 øre/kWh.

På den annen side brukes olje og gass også til mange andre formål enn å produsere strøm, og da er prissammenligningen kanskje mer interessant. Dessuten må man også ta med i betraktningen at strøm fra vannkraft og vindkraft ikke har CO2-utslipp, mens eventuell forbrenning av olje og gass vil ha betydelige utslippsmengder. Det vil også føre til økte kostnader i form av kjøp av klimakvoter og betaling av CO2-avgift.

Selv om fossil og fornybar energi ikke kan sammenlignes direkte, sier størrelsesforholdet noe vesentlig om utfordringen som Norge og verden står overfor med det grønne skiftet. For selv om det ikke er nødvendig å erstatte den fossile energien med et 1-til-1 forhold, må det betydelige mengder fornybar energi til for å erstatte 215 TWh med olje og gass.

Omregnet til kroner og energi fordeler den fossile energiproduksjonen seg slik:

Energikilde Oljeekvivalenter (fat) kr/mnd kr/dag øre/kWh
Olje 1 773 000 kr 28 199 281 320 kr 1 007 117 190 34,69
NGL og kondensat 321 000 kr 5 105 453 640 kr 182 337 630 34,69
Gass 1 990 785 kr 15 728 680 445 kr 507 376 789 14,43
Sum 4 084 785 49 033 415 405 1 696 831 609 24,43