I en melding fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) heter det at TrønderEnergi Kraft er ilagt et overtredelsesgebyr fordi det var for lav vannstand i Tovatna i Trollheimen landskapsvernområde sommeren 2020. Som resultat ble et område på rundt 100 mål tørrlagt, og hendelsen skal være et brudd på manøvreringsreglementet.

– NVE ser alvorlig på brudd på manøvreringsreglement. Reglementet gir rammene for konsesjonen, og er satt for å ivareta allmenne interesser, sier seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg, Mari Hegg Gundersen, i meldingen.

Ifølge NVE meldte TrønderEnergi Kraft selv fra om at vannstanden i deler av Tovatna hadde blitt senket 3,5 meter ved et uhell i juni 2020. I manøvreringsreglementet for vannet er det fastsatt at vannstanden skal ligge på 756,5 moh.

Til Europower forklarer konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen at de i et forsøk på å unngå skader på bebyggelse og eiendommer under vårflommen i 2020, åpnet en bunnluke i dammen i nordenden av Tovatna. Hendelsen skjedde i en kort periode over noen få dager i juni/juli 2020.

– Dessverre hadde vi ikke god nok kontinuerlig overvåkning av situasjonen. Vannstanden var derfor en tid under NVEs krav om minstevannføring - minste regulerte vannstand. Det skulle ikke skjedd, er vårt ansvar, og noe vi beklager sterkt. Det er heldigvis ingen ting som tyder på at fiskebestanden i Tovatna tok skade av hendelsen. Vi har heller ikke kunnskap om at hendelsen skal ha hatt vesentlige negative konsekvenser for biologien i eller rundt vassdraget ellers, sier han.

Tovatna ligger mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, og er en del av Trollheimen landskapsvernområde. Foto: TrønderEnergi

Varslet NVE

TrønderEnergi anslår at et totalareal på rundt100 mål ble tørrlagt som følge av senkningen, og selskapet skal ha varslet myndighetene selv.

– Hendelsen skulle ikke ha skjedd, og straks vi ble kjent med hendelsen varslet vi tilsynsmyndigheten NVE, som rutinen er. Vi har i etterkant gjennomgått det som har skjedd grundig, for å lære, og for å prøve å hindre at noe lignende skal kunne skje i fremtiden. Vi har konkret gjort tekniske forbedringer på anlegget og skjerpet rutinene våre for overvåking i slike tilfeller.

At TrønderEnergi selv varslet om hendelsen, er noe NVE trekker frem som positivt.

– NVE mener regulanten skulle ha unngått overtredelsen ved å ha overvåket vannstanden i Tovatna i perioden hvor bunnluken var åpen. Når det er sagt, er det positivt at det gjøres tiltak for å unngå flomskader og at TrønderEnergi selv melder fra om slike hendelser, sier Gundersen.

TrønderEnergi har tre uker på seg å påklage vedtaket til Olje- og energidepartementet.

– Kommer dere til å klage?

– Det har vi foreløpig ikke tatt stilling til. Vi vil nå først sette oss nøye inn i vedtaket og vurderingene som NVE har gjort, sier Laugen til Europower.