Rett før skoleferien startet, sendte Olje- og energidepartementet (OED) et brev til NVE der de redegjorde for hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for konsesjonsbehandling av vindkraft i tiden fremover.

Siden april 2019, da NVE la frem den nasjonale rammen for vindkraft på land - som senere ble lagt vekk, har ingen nye konsesjoner for vindkraft på land blitt behandlet. Regjeringen har også strammet inn regelverket, og det har blitt satt stramme tidsfrister for vindkraftverk som var under utvikling og utbygging. Mens det tidligere var hovedregelen at utbyggerne fikk innvilget utsettelser, ble den snudd til at hovedregelen var at det ikke ble innvilget.

I praksis har konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land stoppet helt opp. Det gjelder fortsatt, og OED mener det er for tidlig å starte konsesjonsbehandling av nye prosjekter. I brevet til NVE åpner de imidlertid for at konsesjonssøknader kan åpnes for behandling igjen, men bare dersom vertskommunene selv tar initiativet og anmoder om det.

Som en følge av dette har kommunesektorens organisasjon KS sendt et informasjonsbrev til alle kommunene som har vindkraftprosjekter «under behandling». Det dreier seg om totalt 26 vertskommuner.

I brevet, som Europower har fått innsyn i, informerer KS kommunene om det nye initiativet fra OED, og de viser til at det jobbes med lovverket. KS argumenterer for at planlegging og bygging av vindkraftanlegg må legges innunder plan- og bygningsloven (PBL).

– KS har, etter vedtak i KS hovedstyre, engasjert seg i måten planlegging og bygging av vindkraftverk foregår på. Fordi det kan være relevant for beslutninger i deres kommune, velger vi å informere litt om status for dette arbeidet. KS har, som sikkert kjent, tatt til orde for at vindkraftanlegg må behandles som andre plan- og byggesaker, med arealavklaringer i kommunen, etter plan- og bygningsloven (PBL), skriver KS i brevet.

Der opplyser de at siste status på dette, er at en lovproposisjon om dette tidligst kan legges frem av kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2022.

KS viser til at dette arbeidet skjer som en oppfølgning av Stortingsmelding 28 der det ble vedtatt å utarbeide et slikt forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.»

Når det er på plass, forventer KS at kommunen får styrket sin posisjon overfor utbyggerne og energimyndighetene. I mellomtiden er det opp til vertskommunen å selv avgjøre om de vil vente og se, eller om de allerede nå vil følge opp noen av prosjektene som ligger på vent.

Totalt er det 31 prosjekter som er under behandling i de 26 kommunene. Tre av de har pågående åpne høringer med høringsfrister i august:

 • Demonstrasjonsanlegget SeaTwirl i Bokn
 • Buheii vindkraftverk i Kvinesdal
 • Tysvær vindkraftverk i Tysvær

Disse kommunene er oppført med vindkraftprosjekter som har status som under behandling:

 • Fitjar kommune
 • Masfjorden kommune
 • Modalen kommune
 • Bokn kommune
 • Bygland kommune
 • Evje og Hornnes kommune
 • Gamvik kommune
 • Måsøy kommune
 • Namsskogan kommune
 • Høyanger kommune
 • Karmøy kommune
 • Lebesby kommune
 • Trondheim kommune
 • Røyrvik kommune
 • Tromsø kommune
 • Lund kommune
 • Larvik kommune
 • Ørland kommune
 • Sør-Varanger kommune
 • Selbu kommune
 • Steinkjer kommune
 • Tana kommune
 • Sirdal kommune
 • Verdal kommune
 • Alver kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Orkland kommune
 • Åseral kommmune

Her kan du se oversikten over alle vindkraftprosjektene som er «under behandling» hos NVE.