I en sak i forrige uke kunne Europower melde at forskningsmiljøene knyttet til vindkraftens påvirkning på reindrift i større grad enn tidligere, er samstemte i sine konklusjoner.

– Det stemmer at det er to forskningsmiljøer som har studert reindrift og vindkraft, men de to miljøene er relativt samkjørte. Vi finner veldig like resultater, bruker de samme metoder og har samarbeidet de siste fire årene, uttalte forsker, økolog og førsteamanuensis ved NMBU, Jonathan Colman, til Europower.

– Entydige resultater

Professor Anna Skarin ved Sveriges Lantbruksuniversitet bekrefter at det er mindre avstand mellom forskningsmiljøene i dag enn det har vært tidligere.

– Det stemmer at det har endret seg over tid, sier Skarin. Hun er ansvarlig for et forskningsprosjekt som ser på konsekvenser av vindkraft for reinsdyr og reindrift. Prosjektet er nylig avsluttet, og resultatene og en rapport skal offentliggjøres i nærmeste fremtid.

– Er det entydige resultater i din forskning?

– Ja, man kan si det sånn, selv om det varerier over tid hvor mye og hvordan. Det er tydelig at vindkraften påvirker reinen ulikt på vinterstid og barmarksperioden. Dette er delvis avhengig av hvordan reineierne styrer og følger reinen. De tydeligste effektene for reinen har vi sett under kalving. På vinteren påvirkes både reindriften og reinen, forteller Skarin.

Hun nevner et eksempel fra forskningsprosjektet;

– I et område vi studerte – hvor det er vinterbeite, er det en vindkraftpark. Det er også mye rovdyr der, men også en hardt trafikkert vei i nærheten i enden av området. Vi så at hvis reinen ble skremt, enten av rovdyr eller vindturbiner, fortsetter de mot veien og vi så en økning i antall påkjøringer. Derfor blir den samlede, negative effekten større.

Støy gir uro

Et annet element som spiller negativt inn, er lyden og støy fra vindturbinene.

– Vi ser at reinen ikke har den samme ro ved beite. Lyden av turbinene får reinen til å bevege seg mer. Jo høyere lydnivå, jo mindre tid til å beite. De blir urolige, forteller hun.

Anna Skarin ved Sveriges Lantbruksuniversitet. Foto: Privat

– Hva tenker du om Fosen-dommen?

– De har hørt på innvendingene, og det er bra at de har lyttet. Hele prosessen har jo vært feilaktig, så avgjørelsen er veldig bra. Det er beklagelig at det skal behøve å gå så langt, sier Skarin til Europower.

Hun forteller at man har hatt et sammenliknbart tilfelle – ved vindparken Glötesvålen i Härjedalen.

– Miljødomstolen i Sverige har sett på denne prosessen. I 2010 fikk de tillatelse til å bygge, og i konsesjonen sies det ingenting om å ta hensyn til reindrift. I konsekvensutredningen hadde man ikke engang pratet med samene i området om hvordan de brukte området til beite. Konsesjonsprosessen fikk oppmerksomhet tidligere i år av Sveriges Radio. I sin gransking av saken, fant de at de som gjorde konsekvensutredningen også var grunneiere i området, og at de i dag, som grunneiere, får en årlig erstatning av eierne, som er Ikea, sier Skarin.

I denne saken har det ikke vært noen utvikling eller konsekvenser ennå.