Det skjer mye innen havvind for tiden, og på fredag gikk høringsfristen ut for Veilederen for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergiforskrifta.

En av aktøren som kom med høringsuttalelse, er det nye norske selskapet Wind Catching Systems. De har fått mye oppmerksomhet for sin multiturbinteknologi der de setter opp en grid med mange mindre vindturbiner istedenfor en stor. Selskapet trekker frem at en av fordelene med et slikt system, er at de får produsert veldig mye mer per installasjon, og at de derfor bruker mye mindre areal enn tradisjonelle vindturbiner.

– Effektiv arealutnyttelse vil være avgjørende når flytende havvind skal bygges ut i Norge og internasjonalt, skriver selskapet i høringsuttalelsen.

Favoriserer kapasitetsfaktor på bekostning av arealutnyttelse

I høringsuttalelsen uttrykker de imidlertid bekymring for at departementets forslag vil gi tradisjonelle vindturbiner et fortrinn på bekostning av deres og nye turbinteknologi. De viser til at forslaget legger stor vekt på installert kapasitet i form av antall megawatt (MW), og at det er den installerte effekten som avgjør hvor mye havvind som totalt kan bygges ut i de to åpnede havvindområdene.

– Problemet er at når du setter installert kapasitet som en begrensning for tildelingen, så vil det favorisere installasjoner med høy kapasitetsfaktor, sier Ronny Karlsen, finansdirektør i Wind Catching Systems, til Europower.

Kapasitetsfaktor er forholdet mellom hvor mye faktisk produksjon som vindturbinen produserer, og hvor mye den teoretisk sett kunne produsert hvis den gikk for fullt hele tiden.

I utgangspunktet kan det fremstå som fornuftig at forslaget favoriserer anlegg med høy kapasitetsfaktor, men det vil slå veldig negativt ut for multiturbinløsningen som Wind Catching Systems utvikler.

– Vi skal produsere like mye fra én enhet som fem konvensjonelle vindturbiner, sier Karlsen.

Multiturbiner tar mindre plass

Fem vindturbiner av den største tilgjengelige typen vindturbiner kan produsere totalt 75 MW fordelt på fem 15 MW store turbiner. Til sammenligning sier Karlsen at de vil levere en multiturbin med en samlet ytelse på 126 MW på én installasjon. Det gjør at de tar mye mindre plass, men de får lavere kapasitetsfaktor.

– Vi kunne økt vår kapasitetsfaktor ved å bruke mindre turbiner. Da hadde vi hatt lavere installert kapasitet og bedre kapasitetsfaktor, sier Karlsen.

Han forklarer at de ville gitt lavere effekt og mindre produksjon, men kapasitetsfaktoren ville gått opp og de ville fått en dårligere utnyttelse av arealet de bruker.

– Det med arealbruk mener vi er ekstremt viktig. Det burde være forskjell på om de megawattene installeres på et lite eller stort areal, sier Karlsen.

Havvind er fortsatt et relativt nytt og umodent fagfelt og satsingsområde, og Karlsen har forståelse for at det ikke var lett å se at fokus på installert effekt kunne slå feil ut. Han mener det må etterstrebes å gjøre kriteriene så teknologinøytrale som mulig, og ber regjeringen om å legge til rette slik at også nye teknologiske innovasjoner kan vinne frem.

– Vi skjønner at de må ha en faktor for å begrense det, men vi ønsker at det gjøres unntak for teknologier som beviselig har andre fordeler, sier Karlsen til Europower.

Her kan du lese høringssvaret fra Wind Catching Systems.