NVE skriver i en pressemelding at de har sendt varsel til Gismarvik vindkraftverk om at de vurderer å treffe vedtak om anleggsstans. De viser til at det i konsesjonen er satt vilkår om lysmerkingen for å redusere ulempene av høyintensitetslys.

Vindturbiner som er høyere enn 150 meter har krav om blinkende høyintensitetslys av hensyn til fly og helikoptre. De kan imidlertid være til ulempe for naboer. Det ble derfor satt vilkår for Gismarvik vindkraftverk, som sier at turbinene skal utstyres med lys som kun slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindkraftverket. Det kan være radarstyrt hinderlys eller tilsvarende lysmerking.

Varselet er sendt til vindkraftverket fordi NVE ikke har fått dokumentasjon på at vilkåret om luftfartsmerking vil bli overholdt. Kravet ble satt av NVE, men vindkraftparken klaget til olje- og energidepartementet. Den førte ikke frem.

–  Dette er et vilkår som er tydeliggjort i departementets klagebehandling. Vår oppgave er å sikre at alle vilkår følges, og det er bakgrunnen for at vi sender dette brevet, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef i miljøtilsynet for energianlegg i NVE.

Utfordringen for vindkraftverket er at det er Luftfartstilsynet som må godkjenne en eventuell annen lysmerking. De jobber med å utarbeide nye krav, og behandler derfor ikke søknader om godkjenning på nåværende tidspunkt.

Siden Luftfartstilsynet arbeider med nye krav til denne typen merking, er det etter NVEs vurdering usikkert om løsningen for Gismarvik vil bli godkjent av Luftfartstilsynet.

Alternativet til radarstyrt lysmerking eller tilsvarende løsning er permanente hinderlys. Bruk av permanente hinderlys vil imidlertid være i strid med vilkårene for vindkraftverket.

–  Gismarvik vindkraftanlegg har nå tre uker på seg til å kommentere varselet som NVE har sendt ut. NVE vil da til stilling til om vi skal fatte vedtak om anleggsstans. Eventuelt vedtak om anleggsstans vil kunne påklages, sier Leirset.

Gismarvik vindkraftvik ligger i Tysvær kommune i Rogaland. De har søkt om en installert effekt på 15 MW og en forventet årlig produksjon på 51 GWh.