Høyesterett avviste 11. oktober saken om utmåling av ekspropriasjonserstatning til reindriften på Fosen, med den begrunnelse at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig. I avgjørelsen het det at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen ble kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

OED påpeker i en melding at Høyesteretts avgjørelse gjaldt ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften, og griper ikke direkte inn i de forholdene ved vindkraftverket som er regulert av energiloven. Det er derfor det heller ikke gjøres noen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep overfor konsesjonærene på Fosen før det er gjort en grundig vurdering av saken.

Det har vært mange spekulasjoner rundt hva som nå vil skje med vindkraftparkene, men OED vil foreløpig ikke konkludere med noe.

Departementet erkjenner at dommen krever oppfølging fra statlige myndigheter, og Olje- og energidepartementet vurderer nå nærmere hvilke konsekvenser dommen vil ha, blant annet sett hen til Fosen Vinds varslede tilleggssøknad.

OED har avtalt møte med representanter for reindriften for å diskutere saken og vil deretter komme tilbake til hvordan saken ellers skal følges opp. Ifølge lokalavisen Fosna-Folket vil olje- og energiminister Marte Mjøs Persen møte representanter fra reindriften tirsdag neste uke.