Vindkraft har de siste årene vært et kontroversielt tema i Norge, og meningene er mange.

På den ene siden er vindkraft en fornybar energikilde som nå er økonomisk lønnsom å bygge ut på land uten subsidier. Den utgjør også en av bærebjelkene i klimaambisjonene om å erstatte fossil energi med et utslippsfritt alternativt som en del av det grønne skiftet. På den andre siden er det også mange som er negative til naturinngrepene som må gjøres, og ikke minst at vindkraften er en variabel energikilde som ikke produserer strøm når det er vindstille.

Det er ingen tvil om at den magasinerte vannkraften, som Norge har mye av, har et stort fortrinn i at den kan justere produksjonen opp og ned for å levere strømmen som trengs der og da. Det gjør den ekstra verdifull, men det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye denne merverdien utgjør og hvor høyt den verdsettes.

Vindkraften verdsatt 10,9 prosent lavere

Europower har tatt en titt på produksjonsstatistikken som ENTSO-E leverer for alle land i Europa, og har sammenlignet de norske produksjonstallene med de norske strømprisene i 2021 for å se hvor stor forskjellene var i fjor.

Ved å regne ut produksjonsverdien for hver energikilde i hver time med utgangspunkt i timesprisene i de fem norske elspotområdene har vi kommet frem til teoretisk beregnede gjennomsnittsverdier for henholdsvis vindkraften og vannkraften.

Ifølge våre beregninger har vindkraftens strømproduksjon i snitt for hele landet blitt verdsatt 10,9 prosent lavere enn den magasinerte vannkraften.

I praksis blir mye av vindkraften solgt på langsiktige avtaler, og vannkraftverkene prissikrer også deler av sin produksjon. Denne gjennomgangen sier derfor ingenting om hva vannkraftverkene og vindkraftverkene faktisk fikk betalt, men hva verdien ville vært hvis all produksjon ble solgt til spotpris på kraftbørsen Nord Pool.

Størst forskjell i Midt-Norge

Forskjellene er størst i Midt-Norge (NO3). På månedsbasis har vindkraften der oppnådd gjennomsnittspriser som utgjør alt fra kun 45,2 prosent av det den magasinerte vannkraften oppnådde, og opp til 96,5 prosent. I snitt utgjorde verdien av den uregulerbare vindkraften 81,3 prosent av den regulerbare vannkraften.

Det betyr at strømmen som ble produsert fra vindkraft i Midt-Norge ble verdsatt 18,7 prosent lavere enn verdien av den regulerbare vannkraften.

Mye av forklaringen på hvorfor forskjellen er størst i Midt-Norge ligger trolig i at det er her andelen vindkraft er størst. For ifølge NVE er det totalt installert 598 vindturbiner fordelt på 24 vindparker i Midt-Norge. De har en samlet installert effekt på 2095 MW.

Til sammenligning har Midt-Norge 535 vannkraftverk med en samlet installert effekt på 4835 MW. Det betyr at vindkraften står for hele 30,2 prosent av samlet installert effekt i prisområde NO3 hvis vi ser bort fra varmekraften.

Med så stor andel vindkraft får den større påvirkning på strømprisen i NO3 enn hva som er tilfelle i de andre norske elspotområdene. Det fører til økt prispress når det blåser mye.

Måned Spotpris Vann Vind Vind vs vann
Januar 45,5 øre/kWh 47,1 øre/kWh 42,7 øre/kWh 90,7 %
Februar 44,1 øre/kWh 47,0 øre/kWh 38,2 øre/kWh 81,4 %
Mars 25,4 øre/kWh 26,5 øre/kWh 23,9 øre/kWh 90,1 %
April 27,8 øre/kWh 30,5 øre/kWh 21,0 øre/kWh 68,6 %
Mai 36,9 øre/kWh 38,3 øre/kWh 33,9 øre/kWh 88,5 %
Juni 35,7 øre/kWh 37,8 øre/kWh 29,8 øre/kWh 78,9 %
Juli 47,4 øre/kWh 48,6 øre/kWh 41,0 øre/kWh 84,4 %
August 59,6 øre/kWh 61,9 øre/kWh 50,6 øre/kWh 81,7 %
September 53,9 øre/kWh 54,8 øre/kWh 52,9 øre/kWh 96,5 %
Oktober 24,7 øre/kWh 25,9 øre/kWh 21,8 øre/kWh 84,0 %
November 41,7 øre/kWh 54,6 øre/kWh 24,7 øre/kWh 45,2 %
Desember 60,8 øre/kWh 68,0 øre/kWh 57,9 øre/kWh 85,1 %

Kun 5,8 prosent lavere på Østlandet

På Østlandet, i prisområde NO1, var forskjellene markant mindre. Der var det også to måneder der vindkraften faktisk ble verdsatt høyere enn den magasinerte vannkraften.

På sitt laveste ble vindkraften verdsatt til 89,3 prosent av vannkraften, og på det meste ble den verdsatt til 101,2 prosent. Det vil si at vindkraften den måneden fikk 1,2 prosent bedre betalt.

I snitt ble vindkraften på Østlandet verdsatt til 94,2 prosent av vannkraften.

Her må det påpekes at NO1 kun har tre vindkraftverk med til sammen 59 turbiner. De har en samlet installert effekt på 221,5 MW. Det utgjør en forsvinnende liten andel av den samlede ytelsen. For med de 196 vannkraftverkene som til sammen har en maksimal samlet ytelse på 3751 MW, utgjør vindkraften kun 5,6 prosent hvis vi holder varmekraften utenfor.

Dermed må den regulerte vannkraften i praksis produsere strømmen uansett om prisen er høy eller lav, og det har derfor ikke så mye å si at det også er noe uregulerbar vindkraft i prisområdet.

Måned Spotpris Vann Vind Vind vs vann
Januar 50,0 øre/kWh 51,1 øre/kWh 46,9 øre/kWh 91,8 %
Februar 54,5 øre/kWh 56,5 øre/kWh 53,3 øre/kWh 94,3 %
Mars 42,1 øre/kWh 42,8 øre/kWh 40,8 øre/kWh 95,4 %
April 45,2 øre/kWh 45,8 øre/kWh 40,9 øre/kWh 89,3 %
Mai 48,6 øre/kWh 48,7 øre/kWh 49,2 øre/kWh 101,2 %
Juni 46,9 øre/kWh 47,5 øre/kWh 44,9 øre/kWh 94,5 %
Juli 57,6 øre/kWh 57,9 øre/kWh 57,0 øre/kWh 98,4 %
August 74,8 øre/kWh 75,4 øre/kWh 75,7 øre/kWh 100,3 %
September 108,4 øre/kWh 109,3 øre/kWh 106,0 øre/kWh 97,0 %
Oktober 96,1 øre/kWh 101,9 øre/kWh 90,6 øre/kWh 88,9 %
November 106,3 øre/kWh 112,5 øre/kWh 97,3 øre/kWh 86,5 %
Desember 177,1 øre/kWh 185,6 øre/kWh 173,2 øre/kWh 93,3 %

10,3 prosent lavere i Sør-Norge

Sør-Norge (NO2) lå et sted mellom disse to. Der varierte verdsettelsen av vindkraften mellom 82,4 og 95,9 prosent av vannkraften. Snittet lå på 89,7 prosent, altså 10,3 prosent under den magasinerte vannkraften.

23 vindkraftverk med totalt 415 turbiner har en samlet ytelse på 1427 MW. Til sammenligning er det 487 vannkraftverk med en total ytelse på 11.282 MW. Dermed står vindkraften for 11,2 prosent av installert effekt i NO2.

Måned Spotpris Vann Vind Vind vs vann
Januar 49,9 øre/kWh 51,5 øre/kWh 44,1 øre/kWh 85,7 %
Februar 48,8 øre/kWh 51,1 øre/kWh 46,4 øre/kWh 90,8 %
Mars 42,1 øre/kWh 43,6 øre/kWh 39,9 øre/kWh 91,4 %
April 44,4 øre/kWh 46,5 øre/kWh 38,3 øre/kWh 82,4 %
Mai 48,6 øre/kWh 52,2 øre/kWh 47,1 øre/kWh 90,3 %
Juni 54,9 øre/kWh 56,7 øre/kWh 52,6 øre/kWh 92,9 %
Juli 59,6 øre/kWh 60,8 øre/kWh 58,3 øre/kWh 95,9 %
August 74,9 øre/kWh 77,4 øre/kWh 71,6 øre/kWh 92,5 %
September 108,4 øre/kWh 110,8 øre/kWh 106,2 øre/kWh 95,9 %
Oktober 97,3 øre/kWh 106,0 øre/kWh 91,7 øre/kWh 86,5 %
November 106,3 øre/kWh 114,1 øre/kWh 100,6 øre/kWh 88,1 %
Desember 177,1 øre/kWh 187,4 øre/kWh 157,1 øre/kWh 83,8 %

8,8 prosent lavere i Nord-Norge

Prisforskjellene i Nord-Norge (NO4) var også på omtrent det samme nivået. Der svingte verdsettelsen mellom 80,2 og 97,2 prosent, med et snitt på 91,2 prosent. Det vil si 8,8 prosent under.

I NO4 er det 270 vannkraftverk med en total ytelse på 5239 MW. Der er det også 12 vindkraftverk med totalt 226 vindturbiner som til sammen kan yte opptil 876 MW. Det betyr at vindkraften står for 14,3 prosent av installert effekt, hvis vi ser bort fra varmekraften.

Måned Spotpris Vann Vind Vind vs vann
Januar 37,7 øre/kWh 38,1 øre/kWh 37,0 øre/kWh 97,2 %
Februar 42,5 øre/kWh 43,9 øre/kWh 39,2 øre/kWh 89,2 %
Mars 25,2 øre/kWh 26,4 øre/kWh 24,1 øre/kWh 91,3 %
April 26,9 øre/kWh 29,4 øre/kWh 25,5 øre/kWh 86,6 %
Mai 32,8 øre/kWh 35,6 øre/kWh 29,9 øre/kWh 84,1 %
Juni 21,2 øre/kWh 21,6 øre/kWh 21,4 øre/kWh 98,8 %
Juli 22,9 øre/kWh 23,3 øre/kWh 21,2 øre/kWh 91,2 %
August 44,7 øre/kWh 45,4 øre/kWh 43,0 øre/kWh 94,8 %
September 51,3 øre/kWh 51,9 øre/kWh 50,0 øre/kWh 96,5 %
Oktober 21,9 øre/kWh 23,8 øre/kWh 21,0 øre/kWh 88,2 %
November 41,7 øre/kWh 52,2 øre/kWh 41,9 øre/kWh 80,2 %
Desember 60,7 øre/kWh 63,5 øre/kWh 61,3 øre/kWh 96,6 %

På Vestlandet, i elspotområde NO5, er det ingen vindkraftverk.