I april i år ble en rekke utenlandske arbeidere som skulle jobbe for Statnett, bortvist fra landet. Det kommer frem i en omfattende dialog mellom NVE, Statnett, Politidirektoratet og UDI, som Europower har fått innsyn i.

Hos Statnett opplyser direktør for beredskap, Kjetil Sørli, at saken dreier seg om mannskap som kom fra Kroatia for å jobbe på Lyse-Fagrafjell-prosjektet. Mannskap fra det kroatiske selskapet Dalekovod ble stoppet på Sola flyplass da de var på vei tilbake etter påskeferie.

– Smittevern og nasjonal dugnad for å bekjempe koronapandemien er svært viktig i all Statnetts virksomhet, og Statnett har praktisert en streng tolkning av unntaksreglene som tillater utenlandsk personell for samfunnskritisk virksomhet. Det har vært ulik tolkning av hvilke prosjekter som kan komme inn under unntaksreglene, og politiet har bortvist mannskap fra Dalekovod. Medarbeiderne skulle arbeide på Lyse-Fagrafjell-prosjektet, et arbeid Statnett regner som svært viktig for forsyningssikkerheten i Stavangerområdet, forteller Sørli til Europower.

Kjetil Sørli i Statnett. Foto: Statnett

I prosjektet Lyse-Fagrafjell legges det ny kraftledning mellom Time og Sandnes i Rogaland, samt en ny transformatorstasjon. Prosjektet er av Statnett definert som kritisk for forsyningssikkerheten. Byggestart var i februar 2020, og forventet ferdigstillelse i 2024.

– Er det uklare regler som «stikker kjepper i hjulene» for dere?

– Vi har mulighet til å gi unntak for innreise for personell i "kritisk samfunnsfunksjon" på prosjekter som vi vurderer som driftskritiske. Det er den unntaksbestemmelsen som ble brukt for Lyse-Fagrafjell-mannskapet. Politiet har tolket denne unntaksbestemmelsen på en annen måte. Politiet mente at det burde søkes om unntak gjennom en annen unntaksordning, der man kan søke Sjøfartsdirektoratet om unntak, for Lyse-Fagrafjell. I utgangspunktet oppfattet vi ikke ordningen med å søke Sjøfartsdirektoratet om unntak som den mest hensiktsmessige. I og med at politiet er av en annen oppfatning enn oss, vil vi nå likevel vurdere å søke Sjøfartsdirektoratet, sier han.

Det var i første omgang unntaksbestemmelsen «Lov om innreiserestriksjoner § 2 bokstav c) som ble benyttet. Til sammenlikning har man blant annet regjeringens rundskriv G11/2021 og tilhørende lenke til samfunnskritisk virksomhet og skjema for innreise. Denne gir anledning til å gi unntak på følgende vilkår i to tilfeller:

I: Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
II: Arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

– Hva skjer videre i denne saken nå?

– Vi vil nå vurdere andre løsninger for Lyse-Fagrafjell, inkludert søknad til unntaksordningen som er administrert av Sjøfartsdirektoratet. Samtidig arbeides det med å replanlegge arbeidet på prosjektet, i og med at prosjektet ikke fikk tatt i bruk den opprinnelige muligheten for utkobling av andre ledninger ("utkoblingsvinduet") for å gjennomføre enkelte arbeidsoperasjoner, sier Sørli.

– Er i dialog

Per dags dato er det ikke avklart om bortvisningen vil innebære forsinkelse for prosjektet.

– Vi er i dialog med entreprenøren for å finne ut hva bortvisningen av mannskapene betyr for framdriften og planlagt idriftsettelse i 2023. Alle planlagte arbeidsoperasjoner blir nå forskjøvet og utkoblinger av eksisterende overføringsanlegg må planlegges på nytt. Foreløpig er det for tidlig å si om planlagt idriftsettelse må utsettes, og vi jobber selvsagt med å finne løsninger slik at vi størst mulig grad unngår dette med de store usikkerhetene vi nå opplever. Videre vil tiden fram til mannskapene kan komme til landet ha stor betydning for framdriftsmuligheter, sier Sørli.

Han legger ikke skjul på at bortvisningen har en økonomisk konsekvens for Statnett og prosjektet.

– Pandemien har allerede ført til utfordringer i hele vår prosjektportefølje, og beslutningen om å bortvise mannskaper i dette prosjektet har også en kostnadsside. Hvor stor den blir er det for tidlig å si noe om før vi har full oversikt over når vi kan gjenoppta arbeidene og hvilke forsinkelser vi da eventuelt vil se.

Det kan bli aktuelt å forsere arbeidet med byggingen for å ta igjen det tapte.

– En forsering vil også medføre en økt kostnad. Men vi bevilget altså unntak under denne ordningen fordi vi mener dette prosjektet er viktig for forsyningssikkerheten til området, og vi la ikke kostnader til grunn for å innvilge innreise, sier Sørli.

NVE: – Oppdaget det vi mener er upresise formuleringer

Ved NVEs beredskapsseksjon - tilsyns- og beredskapsavdelingen forteller seksjonssjef Eldri Naadland Holo at NVEs oppgave i denne saken er å bidra til å tolke regelverket og rydde opp i misforståelser.

– Koronaregelverket er jo strengt når det gjelder innreise fra utlandet. Men det ligger jo en mulighet der for å ta inn personell med samfunnskritiske posisjoner som det er viktig å få inn for å ivareta forsyningssikkerheten.

Kjernen i saken kan virke å være tolkning av regelverk om hvem som omfattes av definisjonen "driftskritisk personell". For aktører i olje- og energibransjen har Olje- og energidepartementet publisert en presisering av hvordan dette skal defineres.

– De aktuelle arbeiderne ble stoppet på grensen, og den oppfølgingen vi ga, var først spontan der vi orienterte politiet om det OED har skrevet som presiseringer til det aktuelle regelverket. Da vi begynte å se nærmere på det, oppdaget vi det vi mener er upresise formuleringer i rundskriv og veileder, og derfor kontaktet vi de relevante myndighetene om dette, sier hun til Europower.

– Hvor stort problem er utydelige regler?

– Det er i praksis lite problemer med forståelsen av regelverket. Det er etter hva vi kjenner til, få som kommer inn i landet med den aktuelle begrunnelsen. Vi er ikke kjent med andre som har blitt stoppet, sier Holo.

Ifølge UDI defineres utvisning med at man får et vedtak fra UDI der det står at du er utvist fra Norge for ett eller flere år. Bortvisning defineres slik; " Å bli nektet å reise inn i Norge eller få beskjed av norske myndigheter om at du må forlate Norge. En bortvisning er kun et midlertidig forbud. Du kan komme tilbake til Norge senere."